Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny internationell kartläggning av barns smärta på sjukhus

2020-08-04
Bilden visar en liten flicka som gråter
Foto: iStock/arnoaltix

Sedan 80-talet har forskare bland annat visat att barn faktiskt kan känna smärta i samband med medicinska procedurer, men också att man kan reducera och hantera smärta till exempel genom åldersanpassad information och distraktion. Trots det upplever barn fortfarande smärta och rädsla för smärta i samband med sjukhusvistelser.

För att förbättra smärthanteringen är det viktigt att först kartlägga hur utbredd smärtan hos barnen på sjukhusen är. Därför har forskare vid Malmö universitet i samarbete med forskare i Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Makedonien utfört en studie som utgår från barnets eget perspektiv.

– Barns smärta är en global fråga och vi ville undersöka barns smärta i samband med sjukhusvistelse och sjuksköterskors attityder till smärta. Ett första steg är denna pilotstudie där vi undersökt barnens självrapporterade smärta och erfarenheter av smärthanteringen under deras sjukhusvistelser, säger Vedrana Vejzovic, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö universitet.

Liknande problematik i alla länder

I studien undersöktes i vilken grad barnen upplever smärta och om sjuksköterskor i de olika länderna använder speciella instrument för att mäta barnens smärta. Det primära syftet var inte att jämföra mellan länderna, men det fanns ändå en hypotes om att det skiljer sig mellan länderna och att Sverige i så fall använder instrument mer och informerar mer. Det visade sig inte riktigt stämma:

– Vi såg att vi har en liknande problematik i alla länderna trots att vi alla har kunskap om smärthantering. Det behövs alltså mer än bara kunskap om smärta för att det ska generera resultat i smärthanteringen. Sannolikt finns det andra faktorer som hindrar en optimal vård, berättar Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö universitet.

Läs även: Rädda barn känner mer

Större studie planeras

Att samordna en studie mellan flera länder innebar en hel del utmaningar men denna pilotstudie har visat att det är möjligt att samordna, genomföra och publicera en studie tillsammans.

– Vi är väldigt stolta och vi har lagt mycket arbete på att få till detta. Vi har olika förutsättningar men samma mål – färre barn som lider av smärta på sjukhuset. Då kan vi arbeta tillsammans för att skapa åtgärder, säger Vedrana Vejzovic.

Nu är tanken att genomföra en större studie som kan ge användbara resultat. Inför den har samarbetet och det internationella nätverket utökats med fler länder; Slovenien och Serbien. Det finns också en gemensam överenskommelse om att alla länder i nätverket ska delta och samla in data.

Målet är att inom ramen för varje land implementera både kunskaper om smärtskattning ur barnets eget perspektiv och bättre, effektivare smärthantering i verksamheterna, men också ta reda på varför man inte redan gör det. Detta skulle kunna handla om hierarkiska strukturer, attityder eller organisatoriska hinder för att göra det som man vet är det bästa för barnen.

Vetenskaplig publikation: Children still experience pain during hospital stay: a cross-sectional study from four countries in Europe

Text: HANNA SVEDERBORN

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet