Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet för psykiatripatienter

2024-06-03

Brukarstyrda inläggningar är positivt både för den som är sjuk och anhöriga. Det visar ny forskning från Region Skånes psykiatri. Behandlingsmodellen går ut på att personer med återkommande självskadande och/eller suicidnära beteende ska kunna lägga in sig själva på psykiatrisk avdelning, när de behöver extra stöd och närmar sig en kris.

Rose-Marie Lindkvists avhandling visar på nyttan av brukarstyrda inläggningar. Foto: Region Skåne

Fem studier i en ny doktorsavhandling visar att brukarstyrda inläggningar ger brukarna större självständighet, ökat välmående och bättre relationer till både vården och sina anhöriga.

Behandlingsmetoden kan minska stress och därmed risken för självskada och suicid. För att få tillgång till brukarstyrda inläggningar skriver brukaren ett individuellt avtal tillsammans med vårdpersonal från heldygnsvården och öppenvården. Brukaren ges möjlighet till självinläggning på psykiatrisk avdelning upp till tre nätter per gång, högst tre gånger i månaden.

Ger ökad livskvalité

– Intervjustudierna visar att brukarstyrda inläggningar ökar livskvaliteten, bland annat genom att erbjuda trygghet och återhämtning. Det har positiva effekter på relationer överhuvudtaget och i synnerhet i relationen till vården. De med brukarstyrda inläggningar känner större inflytande och makt över sin egen vård. Ens relation till anhöriga förbättras också, då man blir mindre beroende av dem. Något som de anhöriga också uppgav att de upplever som positivt i de gruppintervjuer vi genomförde, säger Rose-Marie Lindkvist, doktorand vid forskargrupp psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.

I hennes avhandling om brukarstyrda inläggningar intervjuades bland annat personer med tillgång till dessa om sina erfarenheter. Fokus var vuxna personer med en historik av omfattande psykiatrisk inläggning samt ungdomar med tillgång till brukarstyrda inläggningar.

Vissa utmaningar

Studien visade också vissa svårigheter med brukarstyrda inläggningar. Exempelvis har man upplevt att det funnits brister i bemötande och att medarbetarna ibland haft dålig kunskap om vad det är. Det kan också vara utmanande om brukarstyrda inläggningar genomförs på avdelningar med akuta inläggningar då man är inlagd på olika premisser.

Hälsoekonomiska vinster

– Vi genomförde också en hälsoekonomisk analys som bland annat visade att tillgång till brukarstyrda inläggningar ger signifikanta vinster i det som kallas kvalitetsjusterade levnadsår. Ett mått som bland annat beskriver livskvalitet, säger Rose-Marie Lindkvist.

Vårdmodellen kan också ge minskade kostnader för vården vid en genomsnittlig beläggning på 85 procent. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att brukarstyrda inläggningar bidrar till en mer personcentrerad vård, men att dess kostnadseffektivitet beror på sjukdomens svårighetsgrad och samhällets prioriteringar.

– Personalens bemötande och tillgänglighet är också avgörande för att brukarstyrda inläggningar ska ge avsedda effekter, säger Rose-Marie Lindkvist.

Text: Region Skåne

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Region Skåne