Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

2013-04-12

Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

En kvinna blir slagen av en man

Foto: Colourbox

I avhandlingen undersöktes våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige för första gången i ett brett befolkningsperspektiv.

– Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor är mer utsatta, berättar Cecilia Fernbrant, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Samma riskfaktorer men tre gånger fler

Bland kvinnor som blivit dödade eller avlidit till följd av våldsskador, var det nästan tre gånger fler dödsfall bland de utlandsfödda. Vid en jämförelse av fysiskt våld överhuvudtaget så var skillnaden mellan utlands- och svenskfödda mindre. Här var det ca 15 procent fler bland de utlandsfödda som utsatts för hot och våld under det senaste året i Sverige.

Dålig inkomst och social isolering i Sverige tillsammans med lägre jämställdhet i födelselandet var framträdande faktorer bland de utlandsfödda kvinnor som hade erfarenheter av våld.

– Riskfaktorerna var i princip desamma bland svenskfödda och utlandsfödda kvinnor, men de var oftare förekommande bland migranterna, säger Cecilia Fernbrant.

Könsrollerna utsätts för prövningar

I en annan del av avhandlingen intervjuades ett antal kvinnor födda i Irak. Resultaten visade att mötet med det svenska samhället kan leda till våld i en del relationer eftersom könsrollerna från ursprungslandet utsätts för prövningar. När även kvinnans man kommer från ett land med lägre jämställdhet kan hans ställning försvagas medan det för kvinnan tvärtom kan öppnas nya möjligheter i Sverige. Oftast handlade det i dessa fall om psykiskt våld, t.ex. trakasserier, medan fysiskt våld var mindre vanligt.

– Första mötet med Sverige kan innebära en stor krock. Det finns hos en del uppfattningen att kvinnor har för mycket rättigheter i Sverige, säger Cecilia Fernbrant.

Riktade insatser behövs

Det behövs både riktade insatser och mer forskning för att minska risken för att utlandsfödda kvinnor ska utsättas för våld, menar Cecilia Fernbrant. Det förstnämnda handlar t.ex. om att både kvinnor och män från andra länder behöver lära mer om det svenska samhället samt att fler kvinnor behöver stöd och uppmuntran för att våga berätta om sina erfarenheter av våld.

Studierna i avhandlingen bygger på Folkhälsoenkäten i Skåne och det svenska dödsorsaksregistret. Därtill har också kvinnor födda i Irak intervjuats och kvinnor födda i Thailand erbjudits att svara på en enkät.

 Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad Lunds universitet, 11 april 2013