Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mattias Belting: Cellers kommunikation och cancer

2012-09-24
Cellers kommunikation och cancer
Nya vägar för cellers kommunikation: Nanotubes och exosomer. Figur: Mattias Belting

Min forskning utreder hur cancercellers kommunikation driver utvecklingen av elakartade tumörer. En cancercell kan liknas vid en parasit som möblerar om det omgivande rummet i syfte att invadera och ta över ”hela huset”. I denna process agerar cancercellen inte på egen hand, utan tar emot och sänder ut komplex information till normala celler och omgivande vävnad.

Studier som kartlägger samspelet mellan cancerceller och övriga celler i tumörmiljön är avgörande för att kunna ta fram nya och bättre behandlingar av cancerpatienter. Min forskargrupp har bidragit med ny kunskap om hur tumörceller tar upp stora, informationsrika molekyler (makromolekyler), såsom DNA, s.k. peptider och polysackarider, från omgivningen.

Vi har utvecklat nya metoder baserade på magnetiska nanopartiklar*, vilket resulterat i nya insikter om hur makromolekyler överförs till och sorteras i cancerceller. I närliggande studier har vi funnit att cancerceller försöker anpassa sig till den ofta ogästvänliga, syrefattiga närmiljön genom att öka produktionen och upptaget av en specifik typ av makromolekyl.

Vidare har vi funnit att cancerceller under dessa betingelser utsöndrar partiklar som kan liknas vid virus, eftersom de överför information i form av såväl proteiner som nukleinsyror, som är andra typer av makromolekyler. Sådana partiklar kan anses utgöra en hittills okänd och effektiv mekanism för cellers kommunikation, dels i den naturliga biologin, dels vid cancer.

Min långsiktiga målsättning är att bättre förstå hur cancerceller kommunicerar och att finna nya sätt att störa samspelet i tumörmiljön och därmed tumörutvecklingen. Ökad kunskap om cancercellers kommunikation förväntas även ge nya redskap för förbättrad diagnostik och mer individanpassad behandling av cancerpatienter.

Text: MATTIAS BELTING

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 september 2012″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

*En nanometer är en miljondels millimeter