Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

2014-02-19
Dangerous toxic smoke clouds from the chimney_dreamstime_4309275
Foto: Dreamstime
 
Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds universitet. Hon fann bland annat att kvinnor i områden med dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.
 
I Skåne är hamnarna, de större städerna och de större vägarna utsatta för mycket trafik och därmed mycket luftföroreningar. Ändå håller sig halterna oftast inom tillåtna normer.

Den skånska studien visade inga tydliga samband mellan dålig luft och barn som fötts för tidigt eller med låg födelsevikt – samband som hittats där luften är betydligt sämre, som i Los Angeles. Ebba Malmqvist fann däremot samband med tre andra sjukdomstillstånd: havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och typ 1-diabetes hos barnen.

Ökad risk för graviditetsdiabetes

Det starkaste sambandet gällde graviditetsdiabetes, där risken ökade med 70 procent för de kvinnor som bodde i de mest trafikerade områdena. Det är en lika stor riskökning som övervikt, vars samband med graviditetsdiabetes ofta uppmärksammas.

– Graviditetsdiabetes är en relativt ovanlig sjukdom, så för den enskilda kvinnan är risken inte så hög. Men den kan ändå ge effekter på folkhälsan totalt sett, eftersom det är så många kvinnor som berörs, menar Ebba Malmqvist.

Små partiklar kan vara orsaken

Exakt hur luftföroreningarna bidrar till de tre sjukdomstillstånden går inte att säga idag. Men djurförsök har visat att de små partiklarna i smutsig luft kan orsaka så kallad oxidativ stress, som påverkar immunförsvaret och leder till en inflammation i hela kroppen. Man vet också att en sådan allmän inflammation är inblandad vid både havandeskapsförgiftning och typ 2-diabetes (som ofta följer på graviditetsdiabetes), och att en överreaktion från immunförsvaret är det som orsakar typ 1-diabetes.

– Vi vet ju också att många av partiklarna i förorenad luft är så små att de tar sig från lungorna ut i blodomloppet. På så sätt kan de påverka hela kroppen och inte bara andningssystemet, säger Ebba Malmqvist.

Vill se sänkta tillåtna värden

Hon vill inte skrämma upp gravida kvinnor i trafikerade områden med sina forskningsrön. Däremot skulle hon vilja att politiker och myndigheter överväger att sänka normerna för luftföroreningar, när nu även de tillåtna värdena visar sig ge hälsoeffekter.

Ebba Malmqvists studie baseras på data från födelseregister och diabetesregister för kvinnor som fött barn i Skåne mellan 1999 och 2005. Dessa data har kombinerats med data om halterna av kväveoxider vid kvinnornas bostäder, trafiken utanför bostäderna och halterna av ozon i Skåne.

Text: INGELA BJÖRCK

Texten är tidigare publicerad av Lunds universitet 19 februari, 2014