Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kopplingen mellan tarmbakterier och fetma

2018-02-23

Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny länk mellan tarmbakterier och fetma. Länken utgörs av vissa aminosyror i blodet som kopplades till både fetma och tarmbakteriernas sammansättning. Fynden kan bidra till utvecklingen av nya sätt att förebygga fetma.

bakterier
Foto: Colourbox

Kunskapen om våra tarmbakterier och tarmflorans betydelse är betydligt mindre än vad många böcker och tidningar i ämnet vill påskina. En stor del av forskningen är baserad på djurstudier och går inte att direkt översätta till mänskliga förhållanden. Vad som är en bra tarmflora för en person behöver heller inte vara bra för en annan. Samtidigt – allt fler forskningsrapporter tyder på att våra tarmbakterier spelar en viktig roll för vår hälsa. De påverkar vår ämnesomsättning och kan kopplas till såväl fetma som hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Tidigare studier har visat att personer med dessa sjukdomar har varierande förekomst av olika metaboliter, dvs små molekyler eller restprodukter av ämnesomsättningen, i blodet. Syftet med den nya studien var därför att identifiera metaboliter i blodet som kan kopplas till fetma (högt BMI, body mass index) och undersöka om dessa fetmarelaterade metaboliter påverkar sammansättningen av bakteriefloran i tarmen.

Läs även: Tarmbakterier bidrar till fetma

Samspelar med varandra

Forskarna analyserade blod och avföringsprover från 674 deltagare i Malmö Familjestudie (Malmö Offspring Study, MOS). De fann 19 olika metaboliter som kunde kopplas till kroppsvikten, BMI (body mass index), varav glutamat och s.k. BCAA (grenkedjiga-  och aromatiska aminosyror) hade den starkaste kopplingen till fetma.

De fann även att de fetmarelaterade metaboliterna hade kopplingar till fyra olika tarmbakterier (Blautia, Dorea och Ruminococcus inom familjen Lachnospiraceae, och SHA 98).

Marju Orho-Melander–    Den största bidragande orsaken till skillnader i BMI, var skillnader i nivån av glutamat och BCAA vilket tyder på att metaboliterna och tarmbakterierna samspelar, snarare än att de är oberoende av varandra, säger Marju Orho-Melander.

Lyssna på föreläsning: Så samspelar gener, kost och tarmbakterier

Starkaste riskfaktorn

Den klart starkaste riskfaktorn för fetma i studien, glutamat, har även i tidigare studier associerats med fetma, och BCAA har i tidigare studier använts för att förutse ett framtida insjuknande i typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

–    Det betyder att framtida studier bör fokusera mera på hur tarmbakteriernas sammansättning kan modifieras för att minska risken för fetma och associerade metabola sjukdomar och hjärt-kärl-sjukdomar, säger Marju Orho-Melander. Och för att komma dit behöver vi först och främst förstå hur en hälsosam, normal tarmflora ser ut, och vilka faktorer som påverkar bakteriesammansättningen. För att göra detta behöver vi stora populationsstudier som Malmö Familjestudie, och interventionsstudier.

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen vid Lunds universitet