Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kvinnor upplever mer oro och stress före hjärtinfarkt

2023-05-22
Kvinnor drabbas senare i livet av hjärtinfarkter. Könshormonet östrogen skyddar fram till att menstruationen upphör. Foto: iStock/Monstarr

Många fall av hjärtinfarkt bland kvinnor är svåra att förstå. Betydligt oftare än hos män är de kvinnliga kranskärlen rena vid en infarkt, och ibland går väggen i deras kranskärl oförklarligt sönder.

– Kvinnor upplever även mer stress, oro, depression och ångest före en hjärtinfarkt, säger Anneli Olsson, doktorand i kardiologi vid Lunds universitet.

Hjärt-kärlsjukdom är en av de vanligas­te dödsorsakerna både bland män och kvinnor, men med skillnaden att kvin­nor generellt drabbas senare i livet än män. Könshormonet östrogen skyddar hjärtat, men redan något år efter menopausens in­träde ökar blodfetterna i kroppen.

I sin pågående dok­torsavhandling, fokuse­rar Anneli Olsson bland annat på vilka utlösande faktorer, ”triggers”, som misstänks ligga bakom infarkterna. Deltagarna fick uppge hur deras sis­ta 24 timmar före infark­ten hade sett ut utifrån fysisk aktivitet, alkoholintag, ätande och sinnes­stämning. Svaren visade att kvinnorna hade upp­levt sig känna mer stress, oro, ångest eller depression under detta dygn.

Anneli Olsson i färd med att mäta blodtryck. Foto: Erika Svantesson

– Stress utlöses för männen oftast av jobbet, för kvinnor av relationer, barnen, hemmet och vardagsbekymmer. Och kvinnor har generellt högre benägenhet för depression. Kvinnor mår också sämre än män efter sin hjärtinfarkt, men det har nog mindre med infarkten som sådan att göra och mer med att måendet var säm­re sedan tidigare.

Illamående och magsmärtor

Anneli Olsson refererar också till en stor aktuell amerikansk studie med 2 000 kvinnor och 1 000 män. Deltagarna var unga i sammanhanget, under 55 år. Ut­över det mest typiska och tydliga sym­tomet på hjärtinfarkt – bröstsmärtor – var det betydligt fler kvinnor som uppgav att de haft många olika symtom. Många upplevde illamående och magsmärtor. Av dessa kvinnor hade 30 pro­cent sökt vård före infarkten, och för hälften av dem trodde läkaren då inte att måendet hade med hjärtat att göra.

– Det finns en del studier som signalerar att kvinnor söker vård senare än män. Och med komplexa sym­tom finns det såklart risk för det. Om det dessutom finns smärtproblematik sedan tidigare blir det ju ännu mer diffust för både patient och vårdgivare – vad är vad? Vi vet att kvin­nor, utöver psykiska be­svär, oftare har inflam­matorisk och reumatisk sjukdom med sig i bagaget, säger Anneli Olsson.

Rätt diagnos viktigt

En annan skillnad är att kvinnor oftare än män får en hjärtinfarkt trots att inget kranskärl är helt igentäppt. Det är också betydligt vanligare bland kvinnor, fram­för allt yngre, att kranskärlen är rena och helt saknar förträngningar. Vad dessa in­farkter beror på vet man idag inte. En an­nan kunskapsfläck finns kring det som kallas SCAD, spontan kranskärlsdissektion. Då uppstår en reva i kranskärls­väggen så att blodtillförseln till hjärtat hindras eller helt blockeras. SCAD är i sig ingen infarkt, men kan leda till sådan. Tre av fyra som drabbas är kvinnor, förhållandevis unga. Orsaken till SCAD är okänd.

Vid kranskärlsröntgen, den gängse undersökningen vid misstänkt infarkt, kan bilderna visa kärlens status. En MR, magnetkameraundersökning kan emellertid visa hur muskler som hjär­tat mår. Vid MR-undersökning kan det bli tydligt att det inte handlar om en in­farkt, utan till exempel om hjärtmuskel­inflammation.

– Det är förstås viktigt att rätt diag­nos ställs. Efter en infarkt bör patien­ten komma igång och röra på sig fysiskt. Men vid till exempel en hjärtmuskelinflammation är det vila som gäller, be­rättar Anneli Olsson.

Text: ERIKA SVANTESSON

Lyssna på vår podd: Kolesterolet – det goda, det onda och äggen