Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kartlägger sambandet mellan övervikt och bröstcancer

2017-11-22

Varför drabbas överviktiga kvinnor i högre grad av bröstcancer och dessutom med en sämre sjukdomsprognos än normalviktiga kvinnor? Det är en av de frågeställningar Ann Rosendahl, docent och cancerforskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, hoppas besvara.

Ann Rosendahl, forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Foto: privat

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor med en stadig ökning av antalet kvinnor som insjuknar. Idag beräknas var åttonde kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Parallellt utgör övervikt och fetma ett växande folkhälsoproblem globalt, så även i Sverige där över 50 procent av den vuxna befolkningen är överviktig. Sambanden mellan övervikt och hjärtkärlsjukdomar är sedan länge vedertagna. Däremot är det mindre känt att omkring 20 procent av alla cancerdiagnoser uppskattas vara relaterade till att individer har övervikt eller fetma.

– De med övervikt eller fetma är dubbelt drabbade då även cancerprognosen visats vara avsevärd sämre bland dessa patienter. De kliniska sambanden mellan övervikt och bröstcancer är tydliga, men det saknas biologiska förklaringar till hur systemiska och lokala effekter av fetma bidrar till ökad uppkomst och spridning av bröstcancer. Den förståelsen är nödvändig för att kunna sätta in åtgärder och på så vis påverka kvinnornas hälsa på ett fördelaktigt sätt, berättar Ann Rosendahl.

Vill öka medvetenheten om samband mellan övervikt och bröstcancer

Genom att kombinera laboratoriestudier med stora svenska studier där man följer en grupp människor över tid, såsom Malmö Kost Cancer studien och KARMA-studien, försöker Ann Rosendahl klarlägga effekter av övervikt och fetma för bröstcanceruppkomst, utveckling och på lång sikt även sjukdomens prognos.

– Förhoppningen är att kunna öka medvetenheten om och synliggöra effekter av övervikt när det gäller bröstcancer. I förlängningen kan denna kunskap leda till möjliga nya behandlingsstrategier för att minska risken för både insjuknande i bröstcancer och återfall i sjukdomen.

Vill bidra till riktade insatser mot bröstcancer

För närvarande finns inga etablerade bröstcancerförebyggande åtgärder i Sverige, exempelvis genom förändringar av livsstilsfaktorer och medicinsk behandling. Ann Rosendahl och hennes forskargrupp Breast Cancer Prevention & Intervention hoppas att deras studier ska öka förståelsenhoppas att deras studier ska öka förståelsen kring underliggande biologiska mekanismer och därmed kunna bidra till riktade insatser mot bröstcancer.

Editering KATARINA EHRENBORG
Underlag: Ann Rosendahl