Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kända riskfaktorer kan öka kunskap om hjärtsjukdom

2017-01-24

Går det utifrån olika riskfaktorer att bedöma när en person har störst sannolikhet att eventuellt drabbas av hjärt-kärlsjukdom? Denna och andra frågeställningar kring hjärt-kärlsjukdom har undersökts i en ny avhandling från Lunds universitet.

Klas Gränsbo är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och har doktorerat vid Lunds universitet. Foto: privat

Det finns flera riskfaktorer som anses höja risken för hjärt-kärlsjukdom. Några av de mest väletablerade har analyserats i en ny avhandling från Klas Gränsbo vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö: kolesterolvärde, rökning, diabetes, BMI (body mass index), högt blodtryck, familjeförekomst av hjärtinfarkt och triglycerider som är en typ av kemiska föreningar med betydelse för kroppens fettinlagring.

Studerade riskfaktorernas mönster

Går det att se några mönster för dessa riskfaktorer, som skiljer sig mellan patienter som utvecklar tidig kontra sen hjärtinfarkt?

Drygt 33 000 deltagare (varav  närmare 3 700 deltagare utvecklade hjärtinfarkt) från befolkningsstudien Malmö Förebyggande Medicin med en uppföljningstid på 22 år utgjorde underlag för analysen. Resultaten visar bland annat att:

  • Högt kolesterol i blodet förutspår ökad risk för hjärtinfarkt i högre grad i yngre åldrar. Sambandet avtar linjärt över tid.
  • Ett liknande mönster noterades också för deltagare med familj och nära släkt som drabbats av hjärtinfarkt i tidig ålder.
  • Rökning uppvisade ett U-format samband där ökad risk att insjukna i hjärtinfarkt noterades i den yngsta och den äldsta gruppen.

För övriga riskfaktorer kunde ingen skillnad avseende risken att insjukna tidigt eller sent beläggas, vilket tyder på att dessa riskfaktorer bör beaktas oavsett ålder.

En annan del av avhandlingen belyser betydelsen av behandling med kolesterolsänkande statiner. Färre äldre än yngre patienter som insjuknar i akut hjärtinfarkt behandlas med statiner, och en av flera möjliga orsaker är rädsla för biverkningar i form av bl.a. cancer.

Statiner kan ha effekt över 80

I avhandlingen studerades därför med hjälp av data från det svenska hjärtinfarktregistret (RIKS-HIA) om statinbehandling är effektiv och säker hos patienter över 80 år som har insjuknat och vårdats för akut hjärtinfarkt.

Även om resultatet från denna registerbaserade studie bör tolkas med försiktighet så tyder studien på att statinbehandling var förknippad med lägre dödlighet i denna patientgrupp. Det noterades ej heller någon ökad risk för död pga. cancer hos patienterna som behandlades med statiner.

De båda ovan nämnda studierna är observationsstudier och belägger därför inte orsakssamband.

Text: BJÖRN MARTINSSON
Foto hjärta: Colourbox