Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan vatten förebygga diabetes och hjärtproblem?

2012-12-20

Forskare vid Lunds universitet undersöker möjligheten att förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka nivån av hormonet vasopressin i blodet.

Om man späder ut blodet genom att dricka vatten så minskar kroppens utsöndring av det potentiellt diabetesframkallande hormonet vasopressin, säger Sofia Enhörning, läkare och nyligen disputerad vid Lunds universitet.

I sitt avhandlingsarbete har Sofia Enhörning studerat kopplingen mellan vasopressin och diabetes. Vasopressin är ett hormon som frisätts från hypofysen i hjärnan, och som bland annat reglerar kroppens salt-vätskebalans. Det har tidigare varit svårt att studera vasopressin eftersom tillförlitliga mätmetoder saknats och proteinet snabbt försvinner ut ur blodet.

Ny mätmetod

Men med hjälp av en ny mätmetod för att uppskatta frisättningen av vasopressin till blodet har nya möjligheter öppnats. Mätmetoden går ut på att istället mäta ett protein, copeptin, som bildas samtidigt som vasopressin. I studien har forskarna utgått från 16 år gamla prover och visat att copeptinnivåerna i de gamla proverna kan förutspå diabetes senare i livet. Höga copeptin-nivåer var förenat med två till tre gånger så hög risk att insjukna i diabetes, jämfört med låga copeptin-nivåer.

Sofia Enhörnings forskning visar att vasopressin, mätt som copeptin, inte bara är kopplat till diabetes, utan även till andra sjukdomar så som högt blodtryck och fetma. Fetma och diabetes är ett växande problem över hela världen och innebär en ökad risk att drabbas av hjärt-kärl-sjukdomar.

Befintliga läkemedel

Redan idag finns läkemedel som blockerar vasopressinets effekter och används vid behandling av salt-vätske-rubbingar och hjärtsvikt. I en pågående studie låter forskarna försökspersoner dricka tre extra liter vatten per dygn för att undersöka om den sänkta vasopressinnivån leder till förbättrad sockerfrisättning.— Vi kommer nu att studera om man genom att på ett tidigt stadium sänka vasopressinnivån i blodet också kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, säger Sofia Enhörning.

Text: SARA  LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen, 18 december 2012