Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Jämför födelsedata med avgångsbetyg

2012-09-20
skolböcker
Foto: Colourbox

Apgar är ett sätt att mäta hur pigga barnen är efter förlossningen för att se om barnet behöver extra omhändertagande.

För att se om det finns ett samband mellan barn som föds med låga apgarpoäng och deras framtida skolresultat, har doktoranden Andrea Stuart jämfört apgarpoäng vid 900 000 förlossningar och barnens avgångsbetyg från grundskolan.

Apgarpoäng mäts vid 1, 5 och 10 minuter efter födseln. Då kontrollerar barnmorskan eller läkaren barnets puls, andning, hudfärg, muskelspänning och reaktionsförmåga, och anger det på en skala från 1 till 10.

Andrea Stuart
Andrea Stuart, läkare vid Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet.

– Det första värdet efter en minut säger egentligen inte så mycket, utan det är i första hand värdet efter fem minuter som vi har tittat på i vår studie, berättar Andrea Stuart som är ST-läkare vid Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet.

Ovanligt med låga apgarpoäng

Apgar mindre än 7 är mycket ovanligt hos nyfödda till friska mammor som föder i fullgången tid. Endast 0,9 % i studien hade så låga värden 5 minuter efter sin födelse. 

– Vi ville utvärdera om låga apgarpoäng, som orsakas av till exempel syrebrist under förlossningen, kan användas som en markör för att förutsäga barnens framtida hälsa. I tidigare studier har man sett att det finns ett samband mellan låga 5-minuters apgarpoäng och CP-skador, epilepsi och utvecklingsstörningar.

Ökad risk för sämre betyg i skolan

Andrea Stuart berättar att de kunde se att de barn som föddes med 5-minuters Apgar under 7 hade en ökad risk att få sämre betyg i nästan samtliga skolämnen vid 16 års ålder.  Ett av 44 barn som hade 5-minuters Apgar under 7 visade sig behöva skolgång i särskola.

– Det visar att apgarpoäng fungerar bra som ett kvalitetsmått i förlossningsvården, säger Andrea Stuart. För den enskilda individens utveckling på längre sikt säger det däremot inte lika mycket. De flesta barn som föds med låga apgarpoäng går det oftast bra för i skolan ändå.

Text: NINA NORDH