Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inte bara en sjukdom för äldre

2013-10-27
traktor
Personer som arbetar med fysiskt tunga uppgifter som flyttning, lantbruksarbete och mattläggning oftare får knäartros än personer i mindre fysiskt krävande jobb. Foto: Colourbox

Artros har ofta setts som en sjukdom som främst drabbar pensionärer. Dess roll när det gäller sjukskrivningar och arbetsbortfall har därför inte studerats närmare. Men den rollen är i själva verket stor, menar doktoranden i ortopedi Jenny Hubertsson.

Hon har i en av sina studier tittat på drygt 15 000 artrospatienter från Skåne i yrkesverksam ålder. Deras sjukskrivningssiffror för år 2009 har jämförts med siffrorna för skåningar i allmänhet.

– Analysen visade att artrospatienterna hade en dubbelt så stor sjukskrivning som den övriga befolkningen. De hade också en 40–50-procentig ökad risk för sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, säger Jenny Hubertsson.

Jenny Hubertsson
Jenny Hubertsson undersöker sambanden mellan yrke och sjukskrivning vid artros. Foto: Roger Lundholm

Nästan hälften av de kvinnliga artrospatienterna, och en tredjedel av de manliga, hade under det studerade året fått sjukpenning eller sjukersättning.

Långa sjukskrivningar vid artros

De sjukskrivningar som hänger samman med artros är också ofta långa.

Jenny Hubertsson har i en annan studie visat att knäartros ger mycket längre sjukskrivningar än vissa andra vanliga sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ländryggssmärtor.

Unika register i Sverige hjälp i forskningen

Hennes studier har väckt intresse inte bara inom Sverige utan också utomlands. Andra länder har ju inga motsvarigheter till de svenska registerdata som är till sådan nytta för forskningen.

Många studier av artrospatienters liv och hälsa bygger därför på enkäter, som huvudsakligen skickats ut till äldre personer och nästan inte alls handlat om deras arbetsliv. inte bara en sjukdom för äldre Jenny Hubertsson vill nu gå vidare med att undersöka sambanden mellan yrke och sjukskrivning vid artros.

flytt
Foto: Colourbox

Artrosrisk i fysiskt krävande yrken

Det är t.ex. känt att personer som arbetar med fysiskt tunga uppgifter som flyttning, lantbruksarbete och mattläggning oftare får knäartros än personer i mindre fysiskt krävande jobb.

– Om vi kan identifiera grupper som har en extra hög risk för att bli sjukskrivna för artros, så kanske samhället och vården kan reagera på ett tidigare stadium för att minska riskerna. 

– Hur kan arbetsförhållandena förbättras för de utsatta yrkesgrupperna? Hur kan man hjälpa personer med begynnande knäartros att byta yrke innan problemen blir för stora? I vad mån frågar man inom vården överhuvudtaget efter artrospatienternas yrke? undrar Jenny Hubertsson.

När det nu visat sig att artros står för en icke försumbar del av alla sjukskrivningar i samhället, så borde alla parter försöka se till att minska problemet, menar hon.

Text: INGELA BJÖRCK