Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ingen ökad TBC-risk trots en åldrande befolkning

2011-05-30
tuberkulos
Röntgenbild på lunga hos patient med tuberkulos. Källa: US Department of Health and Human Services, Wikimedia Commons.

År 2009 inträffade 32 fall av tuberkulos bland äldre personer i Sverige. År 2025 tyder statistiken på att siffran kommer att sjunka till bara två fall i åldersgruppen 60-79 år.

Smittskyddsspecialisten Niclas Winqvist har i sin avhandling från Lunds universitet studerat TBC-förekomsten i Sverige. Att en TBC-infektion som ligger latent kan väckas till liv långt senare verkar mer ovanligt än man trott, konstaterar han.

Så sent som kring 1950 insjuknade mer än 10 000 svenskar i TBC varje år. Jämfört med den svenska befolkningen är det en nästan lika hög andel som andelen TBC-sjuka i Indien, som tillsammans med Kina och Afrika står för de flesta tuberkulosfallen i världen idag.

Sjukdom senare i livet?

Att TBC var såpass vanligt i mitten av förra seklet betyder att många av dagens äldre har fått smittan som unga. Om den inte ledde till akut sjukdom kan den ha gett en så kallad latent TB-infektion, där immunförsvaret lyckats kapsla in men inte döda bakterierna. Sjukdomen kan då bryta ut vid ett senare tillfälle.

– Man har tänkt sig att detta skulle kunna ske t ex om någon får sitt immunförsvar påverkat i samband med sjukdomar som diabetes och cancer, eller i samband med någon behandling. Men nu finns det många äldre människor som råkat ut för dessa situationer utan att vi sett en ökning av antalet tuberkulosfall. Latent TB-infektion verkar alltså kunna läka ut helt och hållet med tiden, säger Niclas Winqvist.

Vanligare i Afrika

Medan tuberkulosen nu håller på att försvinna bland svenskfödda i Sverige, så är den inte lika ovanlig bland invandrare och flyktingar som nyligen kommit till landet. En av de mest drabbade grupperna är invandrare från Afrikas horn – Somalia, Etiopien, Eritrea och Djibouti.

Här finns det dock skillnader mellan olika delar av Öresundsregionen, vilket Niclas Winqvist också studerat. Invandrare från Afrikas horn på den danska sidan av Öresund löpte åren 1995-2002 mer än fyra gånger så stor risk för tuberkulos än deras forna landsmän på den svenska sidan av Öresund.

– Huvudskälet är nog att flyktingarna i Danmark var mer nyanlända än de som bodde i Sverige. Vi vet att risken att insjukna är störst de första åren, när flyktingarna nyligen kan ha smittats i hemlandet eller under den svåra resan till ett nytt värdland. Men det är också tänkbart att flyktingarna är mer trångbodda i Danmark, så att smittan har lättare att sprida sig där, säger Niclas Winqvist.

Text: INGELA BJÖRCK

Pressmeddelande från Lunds universitet 27 maj 2011.