Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

2013-09-09

Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur öppnat för nya möjligheter att förebygga sjukdom.

I min forskning har jag bland annat studerat betydelsen av låggradig inflammation när det gäller risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Den inflammatoriska reaktionen, som är betydelsefull vid angrepp av mikroorganismer, kan vara skadlig om inflammationen blir kronisk. Man kan mäta graden av inflammation, exempelvis genom att studera koncentrationen av så kallade akutfasproteiner i blodet. Mina studier har visat att redan en måttligt förhöjd inflammationsgrad ökar risken att insjukna i hjärtinfarkt, slaganfall och en rad andra sjukdomar.
Inflammationsgraden samvarierar med många andra riskfaktorer. Genom att studera personer som genomgått upprepade undersökningar har jag utforskat huruvida inflammation ökar risken för att utveckla olika etablerade riskfaktorer. Mina studier har visat att kraftig viktuppgång, utveckling av diabetes, högt kolesterol och högt blodtryck ofta föregås av förhöjda akutfasproteiner. Kanske är inflammation en faktor som bidrar till att andra riskfaktorer utvecklas.

Det finns idag ett stort intresse bland läkemedelsbolag att utveckla behandling för att minska den risk som låggradig inflammation för med sig. Det finns därför goda möjligheter att våra kunskaper om inflammation och hjärt-kärlsjukdom snart ska komma till nytta i form av effektiv behandling.

Text: GUNNAR ENGSTRÖM

Från broschyren ”Professorsinstallation 6 september 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.