Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individuell cancerbehandling framtidens metod

2010-01-11
Bild: GNU

Trots stora framsteg inom cancerforskningen är dödligheten i många cancerformer fortfarande mycket hög. Vid Create Health arbetar man hårt för att möjliggöra tidigare diagnoser och individuella behandlingsstrategier. 

2006 skapades något helt nytt i Lund. Forskare från de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna och Lunds tekniska högskola flyttade samman med forskare och läkare från Universitetssjukhuset och startade Create Health – ett strategiskt centrum för cancerforskning.

Hos CREATE möts sju forskningsavdelningar. Här finns proteomik, genomik, bioinformatik, nanoteknologi, klinisk onkologi, cancergenetik och tumörbiologi.

Visionen är att genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, tillgång till den senaste teknologin och närheten till den kliniska verksamheten kunna utveckla bättre metoder för att diagnosticera och behandla cancer. Redan om några år hoppas man att cancerläkare med ett enkelt blodprov ska kunna ta reda på om en patient svarar på behandlingen, och om det finns risk för återfall.

– Vi är inte riktigt där men en bra bit på väg, säger Ulrika Ringdahl, koordinator på Create Health.

Biomarkörer ger viktiga ledtrådar om cancersjukdomar

Illustration: Rikkard Häggbom

Arbetet på Create Health är framför allt inriktat på att identifiera ”biomarkörer”, det vill säga proteiner och proteinmönster, som kan berätta saker om cancerpatientens tillstånd. Är patienten frisk eller sjuk? Kommer medicinen ha önskad effekt? Har patienten stor eller liten risk för återfall?

En ny upptäckt är Sox-11, ett protein som man hittar i mantelcellslymfom, en av de mest aggressiva formerna av lymfom, men inte i andra typer av blodcancer eller i vanliga friska celler.

– Aktiviteten av Sox-11 används redan idag vid diagnostik av mantelcellslymfom parallellt med annan diagnostik. Sox-11 ser ut att få stor betydelse vid diagnostik även av andra tumörformer, säger Ulrika Ringdahl.

Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige. Varje dag dör fyra svenskar i cancerformen.

På Create Health har man upptäckt en gensignatur som kan berätta hur bröstcancerpatienten kommer att svara på strålbehandling och hur stor risken är för återfall. Man har även hittat en biomarkör som signalerar om patienten löper hög eller låg risk att drabbas och hur sjukdomsförloppet blir.

– Vår forskning kommer att leda till att vi i framtiden kan skilja ut olika typer av patienter och inrikta oss på individanpassade behandlingar. Idag ger man till exempel många bröstcancerpatienter läkemedlet Herceptin, trots att en stor del av patienterna inte svarar på det. Det är en både kostsam och smärtsam behandling som vi kan minimera i framtiden.

LISELOTTE FRITZ

Artikeln har tidigare varit publicerad i Innovation Lund från Lunds universitet, bilaga till Dagens Industri september 2009.