Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur utvecklas immunsystemet från stamceller?

2018-10-12

Ewa Sitnicka Quinn installerades som professor i stamcellsbiologi med inriktning mot lymfocytutveckling den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Hela livet exponeras vi för bakterier och virus. Det är därför viktigt att vi har ett fungerande immunförsvar som skyddar oss mot infektioner. Centralt för immunförsvaret är de vita blodkropparna. Dessa utgör en blandning av olika av celltyper med unika och kompletterande funktioner. En mycket viktig sådan grupp är de så kallade lymfocyterna, som på ett mycket effektivt sätt kan bekämpa en infektion och även skapa ett immunologiskt minne, vilket förhindrar att samma bakterie eller virus gör oss sjuka flera gånger. Lymfocyterna kan delas in i olika klasser beroende på sina speciella funktioner. B-lymfocyterna tillverkar antikroppar, T-lymfocyter och NK-celler kan känna igen en sjuk cell och se till att denna förstörs. Trots att våra blodceller uppvisar så många olika egenskaper och kan delas i så många olika grupper, bildas de alla från en och samma blodstamcell i vår benmärg.

Det övergripande målet med min forskning är att studera hur stamceller kan mogna för att generera olika typer av lymfocyter. Kunskapen kan användas för att bättre förstå sjukdomar som påverkar vårt immunförsvar liksom leukemi, då denna sjukdom är länkad till en störd mognadsprocess hos blodets celler.

Min senaste forskning är särskilt inriktad på mognaden av NK-celler. De spelar en avgörande roll för skyddet mot sjukdomsframkallande virus och bakterier och för att känna igen och döda celler som skulle kunna ge upphov till cancer. NK-celler kan även aktivera andra celler i immunsystemet och därmed stärka kroppens förmåga att hantera infektioner. NK-celler används för att behandla patienter med leukemi och andra tumörer men det finns idag inte tillräckligt med kunskap om hur de utvecklas från stamceller för att utnyttja deras fulla kliniska potential. Min forskning har som syfte att kartlägga cellernas utveckling och identifiera de avgörande reglerande faktorerna. Min forskargrupp undersöker också hur cancerceller kan undkomma NK-cellernas övervakning och hur NK-cellerna förändras vid leukemi. En bättre förståelse för hur NK-celler uppstår och regleras kan leda till bättre behandling av cancer och infektioner.

Läs även: Immunförsvarets supercell – så mognar den fram

Text: Ewa Sitnicka Quinn

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona