Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Homo- och bisexuella mår sämre

2016-06-01

Personer som är homo- eller bisexuella mår sämre än de som är heterosexuella. Det visar en folkhälsoundersökning där närmare 30 000 vuxna personer i Skåne tillfrågades.

Gay pride flag on wooden table shot in studio
Foto: Matton

Vart fjärde år genomförs en folkhälsoenkät i Skåne. Sedan några år tillbaka finns det med en fråga om sexuell identitet, vilket möjliggör forskning kring hälsa och sexuell läggning. Och resultaten visar på skillnader. Den stora majoriteten, det vill säga heterosexuella kvinnor och män, är den grupp som mår bäst medan framför allt bisexuella hade sämre självuppskattad hälsa. Även homosexuella uppgav lägre värden på självuppskattad hälsa. När det gäller rökvanor uppstod ett likartat mönster – bisexuella av båda könen och homosexuella män rökte mer än genomsnittet.

Stigmatisering kan ligga bakom sämre hälsa

Jakob Axelsson, doktorand i socialmedicin vid Lunds universitet, anser att det finns behov av kvalitativa studier (till exempel en intervjustudie) för att få mer kunskap om vad som döljer sig bakom resultaten.

– Det finns nationella och internationella studier som pekar i samma riktning, det vill säga personer som tillhör sexuella minoriteter mår generellt sämre. Dessa grupper har också en högre användning av tobak, alkohol och droger. Men varför är ännu till stor del okänt.

Enligt Jakob Axelsson finns några olika tänkbara skäl till den sämre självuppskattade hälsan som brukar återkomma i diskussioner inom ämnet. Ett är ökad risk för psykisk ohälsa genom att uppleva sig som avvikande och stigmatiserad på grund av sexuell läggning som avviker från normen. Ett annat gäller livsstil, med antagandet att en i högre grad barnfri tillvaro med mer krog- och uteliv kan belasta hälsan. Men detta är alltså spekulationer.

Martin Lindstrm, professor i socialmedicin
Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Region Skåne. Foto: Kennet Rouna.

Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Centrum för primärvårdsforskning i Region Skåne, har även tidigare genomfört studier på befolkningsnivå. Han ser i flera av studierna ett återkommande mönster där våld, hot om våld, kränkningar och haltande relationer/sociala nätverk ofrånkomligen hänger samman med sämre självupplevd hälsa. Han anser därför att det finns goda skäl att ta de aktuella resultaten på stort allvar.

– Det är ett genomgående drag i hälsostudier att den som anser sig må dåligt har en sämre hälsoutveckling som så småningom leder till fler sjukdomar och i värsta fall en för tidig död. Det finns troligen en del att vinna på förebyggande arbete.

Fotnot: Svaren i folkhälsoenkäten möjliggör enbart forskning kring homo- och bisexualitet, inte forskning kring transsexualitet och flera andra sexuella minoriteter.

Text: BJÖRN MARTINSSON