Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

2013-08-29

Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen? 

I en unik studie på svårt sjuka KOL-patienter har forskarna visat att vissa hjärt-kärlmediciner kan ha positiv effekt medan andra kan försämra tillståndet för KOL-patienter.

– Vår studie är unik eftersom vi har följt svårt sjuka patienter. Normalt brukar så svårt sjuka inte tas med i den här typen av studier då risken för bortfall är för stor, säger Magnus Ekström, läkare och studiens försteförfattare.

Studien är en så kallad registerstudie* och enda kravet för att komma med i studien var att patienten skulle ha lungsvikt på grund av svår KOL och därmed behov av hemsyrgas. Patienterna följdes med avseende på sjukdomsförlopp, behandling, medicinering, eventuell dödsorsak osv. med hjälp av data hämtade ur olika register. Totalt deltog 2249 patienter i studien.

Vanligt med hjärtproblem

Det är känt att KOL-patienter löper en högre risk att drabbas av hjärt-kärlproblem. Man tror att det beror på att KOL orsakar en inflammation både i lungorna och i andra organ, bl.a. muskler och blodkärl. Därför är det vanligt att de behandlas med olika hjärt-kärlmediciner men kunskapen om dessa mediciners effekt på KOL-sjukdomen har varit begränsad, framför allt när det gäller de allra svårast sjuka. I den aktuella studien valde forskarna att studera effekten av fem vanligt förekommande hjärt-kärlmediciner.

Deras resultat visade att beta-blockerare, ett vanligt läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner och motverkar därigenom högt blodtryck, var kopplade till nästa 20 procent ökad dödlighet bland KOL-patienter med lungsvikt.

Reagerar olika på beta-blockerare

– Det är tvärtemot vad tidigare studier utförda på patienter med en mildare form av KOL har visat. Hos dessa patienter har beta-blockerare sänkt dödligheten, säger Magnus Ekström och fortsätter:

– Våra resultat visar också hur viktigt det är att göra studier även på svårt multisjuka, även om dessa studier är svårare att utföra.

En möjlig förklaring till betablockerarnas negativa effekt kan vara att de riktigt svårt sjuka behöver ha en något snabbare puls för att klara sin cirkulation – något som alltså motverkas av betablockerare.

Bättre överlevnad med blodförtunnande

Blodförtunnande medicin visade sig däremot ha ett samband med förbättrad överlevnad för KOL-patienter med lungsvikt. KOL-patienter har nämligen en ökad tendens till aktivering av blodplättar som sedan bildar proppar som kan leda till hjärtinfarkt. Blodförtunnande medicin som motverkar att blodplättar aktiveras kan därför minska risken för proppbildning och hjärtinfarkt.

Ytterligare tre mediciner studerades, bl.a. statiner som ges mot högt kolesterol (är blodfettsänkande) och två andra blodtrycksmediciner. Samtliga visade en positiv tendens att förlänga överlevnaden, dock inte lika tydligt som den blodförtunnande medicinen.

Fler studier behövs

Resultaten från studien bidrar med ny kunskap kring vad som händer vid medicinering med hjärt-kärlmedicin av svårt sjuka KOL-patienter. Forskarna påminner dock att resultaten än så länge är preliminära och behöver bekräftas med fler och större studier.

– Som ett nästa steg i vår forskning skulle vi vilja koppla registerstudien till en behandlingsstudie, dvs. där man slumpar ut vilka patienter som får respektive inte får behandling med en viss medicin och studerar effekten, säger Magnus Ekström.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Foto (syrgastuber): Colourbox; (porträtt): privata

Artikeln är också publicerad på Medicinska fakultetens hemsida som månadens vetenskapliga artikel i juli 2013 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.