Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Genterapi för att rädda fosterliv godtas

2016-03-17

Skulle det vara etiskt acceptabelt att behandla en gravid kvinna med genterapi, om fostret får för lite näring och väntas dö i livmodern? Ja, säger merparten av de medicinska organisationer, patient- och föräldraföreningar och berörda kvinnor som tillfrågats i en stor EU-studie.

Tillväxthämning i livmodern beror oftast på att blodtillförseln från mor till foster inte räcker till. Det är detta som genterapin är tänkt att förbättra. Med hjälp av ett ofarligt virus vill man i moderns livmoderartär föra in genen för en s.k. kärltillväxtfaktor som ökar blodflödet i moderkakan.

Det finns idag ingen behandling för tillväxthämning hos foster. Inträffar den tidigt under graviditeten är det stor risk för att fostret dör eller får hjärnskador.

karel-marsal
Karel Marsal, professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus

– Det är därför försök med genterapi nu övervägs. Det är en ny typ av behandling, och en behandling där vi måste göra ett ingrepp på någon som inte är patient – modern – för att rädda patienten, fostret. Därför ville vi undersöka inställningen till sådana försök, och se om de mötte några etiskt grundade invändningar, säger Karel Marsal.

Flesta positiva till behandlingsförsök

Han är professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och ledare för den svenska delen av EU-projektet. De andra deltagande grupperna finns i bl.a. England, Tyskland och Spanien. Om allt går enligt planerna ska behandlingsförsöken börja i London år 2017, för att sedan fortsätta i Hamburg, Barcelona och Lund.

34 organisationer och 21 kvinnor fick i studien frågor om hur man ställde sig till den tilltänkta behandlingsmetoden. De intervjuade kvinnorna hade själva haft tillväxthämmade foster, vilket i vissa fall lett till missfall eller dödfödda barn, och i andra fall till tidiga kejsarsnitt.

Både organisationerna och de tillfrågade kvinnorna var generellt positiva till de planerade försöken med genterapi. Merparten av kvinnorna sa också att de själva hade velat delta i ett sådant försök, om det varit möjligt under deras graviditeter.

Genterapi provas på dig tillväxthämning

Karel Marsal är inte förvånad över de berörda kvinnornas positiva svar.

– Jag har haft kontakt med många föräldrar som drabbats av denna komplikation, och vet hur svårt det är för dem när det blivande barnet löper risk att skadas eller dö. Många mödrar har tydligt sagt att ”jag vill göra vad som helst för mitt barn”.

Tillväxthämning i livmodern förekommer vid 4-6 procent av alla graviditeter i Sverige. När problemet uppstår sent under graviditeten kan man ta ut barnet i förtid med hjälp av kejsarsnitt, men om det uppstår i graviditetsveckorna 18-22 finns inte den möjligheten. Genterapiförsöken är tänkta att göras vid sådana tidiga tillväxthämningar.

Flera andra studier pågår inom EU-projektet. Förutom den nu redovisade etiska studien gör man bl.a. extra undersökningar av foster som drabbats av tidig tillväxthämning samt djurstudier av det preparat som ska användas. När alla förberedelser är klara ska de planerade försöken bedömas av etikkommittér inom de berörda länderna. Först om och när dessa gett sitt godkännande kan försöken startas.

Text: INGELA BJÖRCK