Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Genetik och familjemiljö förklarar sambandet mellan höga skolprestationer och ätstörningar

2015-12-21
Teenage girls enjoying healthy lunches together
Foto: Colourbox

En ny, omfattande registerstudie visar att, det tidigare påvisade sambandet mellan skolprestationer och ätstörningar, förklaras av genetik och familjemiljö.

kristina_sundquist_6oktober_2014-4
professor Kristina Sundquist

– Såvitt vi vet är den här studien den hittills största som undersökt sambandet mellan skolresultat och ätstörningar, säger professor Kristina Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning, CPF, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Sedan tidigare har höga skolprestationer associerats med en ökad risk för ätstörningar som anorexia och bulimi, men orsakssambandet har varit oklart.

Orsakssamband saknas

Den aktuella studiens analyser visade att höga prestationer i skolan kan associeras med en ökad risk för anorexi och bulimi bland kvinnor och en ökad risk för anorexi bland män, men att det däremot inte finns något orsakssamband.

– När vi utökade analysen till att omfatta syskonpar där ett av syskonen drabbats av ätstörningar, kunde vi se att associationen mellan skolbetyg och ätstörningar försvann. Alltså, det syskonet som hade ätstörningar hade i genomsnitt inte högre skolresultat, kommentarer Kristina Sundquist.

Genetiska eller miljömässiga familjära riskfaktorer

Analyserna tyder sålunda på att associationen mellan skolprestationer och ätstörningar beror på genetiska eller miljömässiga familjära riskfaktorer som predisponerar både höga skolprestationer och ätstörningar.

Texten är även publicerad som pressmeddelande på medicinska fakultetens webbplats