Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fysiska tester för att hitta äldre män med risk för fallskador?

2011-10-31
man med rollator
Foto: Colourbox

Äldre män ramlar ungefär hälften så ofta som kvinnor, men när de ramlar blir konsekvensen ofta allvarligare. Hittills har fallrisk och benskörhet mest studerats hos kvinnor, men i en stor internationell studie som nu närmar sig sitt slut tittar man bland annat på fallskador hos äldre män.

– Vår forskning syftar bland annat till att undersöka om man i förväg kan finna de personer som riskerar att ramla och därmed kunna sätta in förebyggande åtgärder, säger Björn Rosengren, specialistläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus Malmö. Vi vill se om det finns enkla test som man skulle kunna göra på exempelvis vårdcentralen.

Stor internationell studie

Benskörhet och risken för att falla hos äldre män har sedan sju år studerats i ett stort internationellt projekt, ”The Osteoporotic Fractures in Men Study” (MrOS). Forskare följer 11 000 män i tre olika världsdelar för att bland annat bättre förstå varför äldre män ramlar och hur man kan förebygga fall och fallskador.

Björn Rosengren och Magnus Karlsson
Björn Rosengren och Magnus Karlsson

– Våra resultat visar att det också kan vara viktigt att fokusera på fysisk aktivitet och balansträning om man vill förebygga fallskador, säger Magnus Karlsson, professor i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus Malmö och Lunds universitet.

Männen i USA, Hong Kong och Sverige har vid flera tillfällen genomgått hälsoundersökningar och fått fylla i omfattande frågeformulär angående bland annat livsstil. Man har mätt allt från olika markörer i blodet, som t.ex. vitamin D och ämnen som tyder på inflammation, till genetiska tester, benmassa, syn och fysisk status.

Enkla tester

I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften ”Age and Ageing” redovisas en första delstudie som rör sambandet mellan resultat i fysiska tester och fall.

Studien visar att så enkla tester som att se hur man klarar att resa sig upp från en stol, att mäta greppstyrkan i händerna och att snabbt gå en kort sträcka, kan vara användbara för att uppskatta risken att drabbas av framtida fallskador.

– Vi kunde se att de som var över 70 år i studien och som hade ramlat, hade sämre resultat på alla undersökta tester, säger Björn Rosengren. För de allra äldsta i studien, de över 85 år, var det dock bara greppstyrkan som visade på skillnader mellan dem som hade ramlat och inte.

Mer förebyggande träning

Testerna i undersökningen använder sjukgymnaster och läkare redan idag vid hälsokontroller av äldre, men de kan behöva användas oftare för att förebyggande åtgärder ska kunna sättas in i tid.

– Man skulle behöva fokusera mer på fallprevention, framför allt för dem som är över 80 år, säger Magnus Karlsson.

Fallskador är vanliga. Tidigare studier har uppskattat att så många som 10 % av akutmottagningens patienter har någon form av fallskada. Skulle detta kunna förebyggas i större utsträckning än idag, minskar man både lidande och sjukvårdens kostnader.

boule
Boule. Foto: Flickr, knoedlinchen.

– Det vi har kunnat läsa ut av enkätsvaren i vår studie är att de som fallit oftast också sitter mest stilla, säger Björn Rosengren. Vi kan även se på de fysiska testerna att ju svagare muskelstyrka männen har, desto oftare har de ramlat. Det verkar också som om lagom träning av balans och fysisk styrka i form av till exempel promenader, boule eller dans sammanfaller med färre antal fall.

Färre fall i Hong Kong

I studien ramlade äldre män i USA betydligt oftare än de från Hong Kong. Sverige ligger också något sämre till än Hong Kong.

qigong
Qigong. Foto: Colourbox

– I dag vet vi inte i detalj varför risken att drabbas av skador efter ett fall skiljer sig åt mellan män och kvinnor, och även mellan människor från olika världsdelar, säger Björn Rosengren. Man har tidigare visat att övervikt ger ökad fallrisk men detta är förmodligen inte den enda förklaringen.

Forskningsgruppen kommer nu att fortsätta med ytterligare analyser av den stora mängden data som samlats in, bland annat för att bättre förstå hur bra testerna är på att förutsäga vem som kommer att falla och få benbrott.

Text: NINA HULT

Artikeln är tidigare publicerad på Medicinska fakultetens hemsida vid Lunds universitet som månadens vetenskapliga artikel oktober 2011.