Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskning som rör vårdmiljön

2021-12-10
Detaljbild från intensivvården. I bildens fokus ses plastslangar och tuber, förmodligen del av andningshjälp
Foto: iStock/Sudok1

Berit Lindahl installerades som professor i palliativ omvårdnad vid Lunds universitet i oktober 2021. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Fokus för min forskning är vårdmiljön i patientrummet inom intensivvård respektive miljö och livssituation för personer som lever hemma med långvarig assisterad andning, dvs. respiratorbehandling. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, ljud- och ljudmätningar, foton, frågeformulär, videoinspelningar samt observationer. Vi vet nu att ljudnivåerna är för höga i patientrummen. Bra ljus- och ljudförhållanden, liksom inredning och utsikt över naturen, spelar roll för återhämtning – och för närståendes och vårdpersonalens välbefinnande. Ett liv hemma med respiratorbehandling försvårar umgänget med andra.

När teknik, och med den vårdpersonal, flyttar in är säkerheten och känslan av hemmastaddhet viktiga. Sjukhusens rutiner och värderingar överförs lätt till hemmiljön, och kunskap om hur vardagen påverkas kunde vara bättre hos både vårdare och vårdorganisatörer. Det privata hemmet blir personalens arbetsplats – något som det behövs skapas kunskap om. Just nu deltar jag i att utveckla och sprida kunskap om barns och ungas situation då de lever med assisterad andning hemma.

Min tjänst vid Lunds universitet har inneburit att jag vidgat forskningen mot palliativ vård. En pågående studie belyser palliation, dvs. lindrande vård inom intensivvård – vilket inte skall förväxlas med vård i livets slutskede. Jag har samarbetat med kollegor från olika lärosäten inom och utom Sverige, med företag inom hälsosektorn och med klinisk verksamhet.

Jag är redaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences och ordförande i Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård som arbetar med att utveckla intensivvård mot en mer omsorgsinriktad verksamhet. Vid Lunds universitet ingår jag i v, vårdmiljöerksamheten vid Palliativt Utvecklingscentrum och i forskargruppen Proactive and Integrative Care vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Text: Berit Lindahl, professor vid Lunds universitet

Från broschyren: ”Professorsinstallation 15 oktober 2021″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.