Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

För tidigt född – vad händer i vuxen ålder?

2011-09-23

Det är väl känt att för tidigt födda barn, före vecka 37, riskerar olika former av komplikationer, bland annat vad gäller hjärt- och lungfunktion. Likaså, att vara mycket för tidigt född är en känd orsak till ökad dödlighet under spädbarnsperioden. Det som däremot varit oklart är om denna risk kvarstår i vuxen ålder.

för tididigt fött barn håller mammas hand

Foto: Dreamstime

En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning visar att de barn som föddes före vecka 37 under perioden 1973 till 1979 hade en ökad dödlighet när de uppnått åldern 18-36 år.

– Resultaten av våra studier gäller dock barn födda mellan 1973 till 1979. Sedan dess har vården av för tidigt födda barn förbättrats ytterligare, inte minst i Sverige, säger professor Jan Sundquist. Jag vill också understryka att det övervägande flertalet för tidigt födda barn mår utmärkt i vuxen ålder.

Sena effekter av för tidig födsel

Även om det finns betydande kunskap om förtidigt födda barn både under spädbarnsåren och upp i barnaåren så finns det betydligt mindre kunskap om vad som händer i vuxen ålder. Detta är speciellt viktigt då antalet för tidigt födda barn har ökat kraftigt under de senaste åren.

– Detta är anledningen till att vi ville studera de för tidigt födda barnens dödlighet upp till ung vuxen ålder. Den tidigare bristen på kunskap kan bero på att forskare inte har haft tillgång till data från tillräckligt stora grupper för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser om hur sambandet mellan att vara för tidigt född och dödlighet långt senare i livet ser ut.

Genom att lära sig mer om dessa sena effekter av för tidig födsel skulle vi kunna minska eller till och med eliminera dess risker i tonår och vuxen ålder, säger Jan Sundquist.

Högre dödlighet  senare i livet

Forskarna, ledda av professor Jan Sundquist, studerade 674 820 barn som föddes mellan 1973 och 1979 och som överlevt första spädbarnsåret. Av dessa föddes 5389 barn mellan veckorna 22 och 33 och 22 590 barn föddes i vecka 34-36. Forskarna har sedan följt de för tidigt födda barnen i dödsorsaksregistret fram till 2008 och jämfört dem med de barn som föddes i normal tid. När de för tidigt födda barnen var i åldrarna 1-5 år och i åldrarna 18-36 år hade de en högre totaldödlighet än barn som var födda i normal tid. Dessutom visade resultaten att ju tidigare barnen var födda desto högre var dödligheten. De dominerande dödsorsakerna i båda åldersgrupperna var luftvägssjukdomar, endokrina sjukdomar och sjukdomar relaterade till missbildningar. I den äldsta gruppen tillkom en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Text: BERTIL KJELLBERG

Ett pressmedelande från Lunds universitet 21 september 2011