Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FAKTA Leukemier

2016-11-01

Blood smear show acute myeloblastic leukemia(AML).The smear shows large number of cancer leukemia cells (large blue cells) with the smaller red to pink normal red blood cells or erythrocytes.Alla blodkroppar utvecklas från blodstamceller. Den utvecklingen kan ta olika riktning för att bilda alla de blodkroppar blodet består av. Tidigt i utmognaden sker en uppdelning i så kallade myeloiska eller lymfatiska celler. Därifrån kommer namnen på de grupper som man delar in leukemierna i, myeloiska respektive lymfatiska leukemier. Leukemier kan dessutom vara akuta eller kroniska. Vid akut leukemi uppstår ett fel tidigt i utvecklingen av blodkroppar och det blir en ansamling av omogna blodkroppar som inte fungerar normalt. Akut leukemi har ett snabbt sjukdomsförlopp och förekommer även hos barn och unga personer. Kroniska leukemier, som har ett långsammare förlopp, utmärks av en ökad produktion och ansamling av mogna blodkroppar, som ser normala ut men som beter sig onormalt. Produktionen av sjuka blodkroppar tar över och hämmar bildningen av normala blodkroppar.

AKUT MYELOISK LEUKEMI (AML)

• Ökad ansamling av omogna myeloiska blodkroppar som tar över produktionen av normala blodkroppar.

• Vanlig form av leukemi hos vuxna.

• Åldrandet är den största riskfaktorn.

• Medianåldern för de som insjuknar är mer än 70 år och det är jämt fördelat mellan män och kvinnor.

• En fjärdedel av patienterna som insjuknar har tidigare behandlats för någon annan blodsjukdom eller fått cytostatikabehandling.

AKUT LYMFATISK LEUKEMI (ALL)

• Ökad ansamling av omogna lymfocyter, oftast av B-cellstyp.

• 90 % av de leukemier som drabbar barn är någon form av ALL. Studier av tvillingpar som insjuknat i ALL visar att det är vanligt att båda drabbas, speciellt om det är enäggstvillingar, vilket tyder på att det finns en ärftlig faktor.

KRONISK MYELOISK LEUKEMI (KML)

• Är en stamcellsjukdom som leder till ökat antal granulocyter (ett slags vita blodkroppar) och förstadier till dessa i blodet.

• Orsakas av en specifik kromosomförändring som kallas Philadephiakromosomen.

• Sjukdomen är kronisk och behöver livslång medicinering som ger goda chanser till normal livslängd.

• KML drabbar sällan barn och medianåldern för de som får diagnosen är mer än 60 år.

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI (KLL)

• Ökat antal av B-lymfocyter i blod och benmärg, som ansamlas då dessa har fått förlängd livslängd.

• En av de vanligaste leukemierna hos vuxna. Det är fler män än kvinnor som drabbas.

• Största riskfaktorn är åldrande. Enstaka KLL-celler kan finnas hos friska äldre utan symptom.

LYMFOM

• Lymfatiska celler ansamlas i lymfkörtlar som därvid sväller, men lymfom kan också drabba andra vävnader eftersom lymfocyter finns överallt i kroppen.

• Det finns indolenta (långsam) och aggressiva former av många olika slag. Man kan säga att kronisk lymfatisk leukemi är en form av indolent lymfom.

• Lymfom förekommer i alla åldrar men blir vanligare med ökande ålder och är något vanligare hos män jämfört med kvinnor.

MYELOM

• Tillhör också gruppen maligna blodsjukdomar som trots namnet inte drabbar myeloiska blodkroppar utan drabbar plasmacellerna som utvecklas från B-lymfocyter.

• Kronisk sjukdom som ofta kräver långvarig behandling.

• Sjukdomen är vanligare hos män än kvinnor och de flesta som drabbas är mer än 60 år.

Text: EVA BLOMGREN

(Källor: 1177, Cancerfonden och Gunnar Juliusson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus)