Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

EPO-receptor påverkar behandlingen av bröstcancer

2012-02-03

EPO-receptor påverkar behandling och överlevnad vid bröstcancer

Ny forskning från Lunds universitet visar att höga halter av s.k. EPO-receptorer i bröstcancertumörer kan leda till en bättre cancerprognos. Samtidigt konstateras att receptorerna försämrar effekten av tamoxifen-behandling, som ofta används vid bröstcancer.  

EPO, Erytropoetin, är en hormonbehandling som kan sättas in vid anemi, blodbrist, bl.a. i samband med cancer. Effekterna av EPO-behandling har länge varit omdebatterade, och ett av skälen är att studier visat en negativ effekt på överlevnaden för cancerpatienter.

Forskarnas resultat har hittills bara delvis klargjort vilka processer behandlingen startar i kroppen, och vilka följderna blir. Idag används EPO-behandling endast i mindre skala i Sverige.

– EPO-behandling har systemeffekter, dvs. den påverkar hela kroppen på olika vis. Följden blir många komplexa samband som är svåra och tidskrävande att utforska, säger Anna-Maria Larsson, doktorand Lunds universitet och ST-läkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus, och fortsätter:

– Idag vet vi mer än tidigare. EPO-receptorer, som binder EPO, finns inte bara på förstadier till röda blodkroppar utan även på andra celltyper, t.ex. tumörceller. Det är viktigt att vi forskare fokuserar på vad EPO har för effekt på flera olika celltyper.

Lagom inför Världscancerdagen den 4 februari disputerar Anna-Maria Larsson idag den 3 februari på en avhandling där hon har undersökt EPO-receptorerna specifikt i samband med bröstcancer.

– Vi undersökte hur vanligt förekommande EPO-receptorer är i bröstcancertumörer. Resultaten visar att många patienter som hade tumörer med höga halter av EPO-receptorer också hade en bättre cancerprognos. En förutsättning var dock att tumörerna var hormonkänsliga, säger Anna-Maria Larsson.

Att de är hormonkänsliga innebär att tumörerna reagerar på östrogen och progesteron. Och de allra flesta bröstcancertumörer har just denna egenskap.

Fynden visade även att EPO-receptorer hade negativ effekt på tamoxifen-behandling. Tamoxifen är en antihormonell behandling i samband med bröstcancer, och till skillnad från ovan nämnd EPO-behandling är den vanligt förekommande. I experimentella försök visades att när EPO-receptorerna slogs ut fick behandlingen bättre effekt.

Resultaten innebär nya möjligheter att förbättra effekten av hormonell behandling vid bröstcancer. Går det t.ex. att ta tillvara den nya kunskapen för att utveckla en medicin som kan förbättra effekten av tamoxifen-behandling?

Forskningen har baserats på en bröstcancerstudie med prover och data från ca 500 kvinnor i södra Sverige.

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 3 februari 2012.