Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dubbla virus bromsar utveckling av AIDS

2012-07-20

HIV-virus

Illustration: Colourbox

En aktuell studie från Lunds universitet öppnar för nya angreppssätt att bromsa utvecklingen av AIDS hos HIV 1-infekterade personer. Förhoppningen är att det ska leda till bättre behandlingsmöjligheter och sjukdomsförebyggande insatser mot HIV och AIDS.

Den vanligaste virusvarianten som orsakar AIDS – HIV-1 – blir mindre aggressiv när den infekterar en person som redan smittats av den mildare HIV-2. I studien undersöktes sjukdomsförloppet hos de personer som blivit infekterade med HIV-1 eller de som var dubbelinfekterade med både HIV-1 och HIV-2.

Utvecklar AIDS senare 

– Den dämpande effekten av HIV-2 var oerhört stark. Tiden det tog att utveckla AIDS ökade med ungefär 50 procent bland de dubbelinfekterade jämfört med dem som enbart bar på HIV- 1-smitta. Den ovanligt stora skillnaden gör att jag som forskare ser väldigt positivt på att det ska gå att identifiera nya och betydelsefulla angreppspunkter mot utveckling av AIDS, säger Joakim Esbjörnsson, virolog vid Lunds universitet.

– Det unika med vår studie som pågått i 20 år är att vi haft möjlighet att följa friska individer från det att de infekterats av HIV-1 eller HIV-1 och HIV-2, genom hela sjukdomsförloppet och göra jämförelser kring hur infektionen utvecklas över tid, säger Hans Norrgren, docent och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Fördel dubbelinfekterade

En observation som kunde knytas till ett tidigt stadium av HIV-infektionen var en skillnad i HIVs genetiska mångfald. Sedan tidigare är det känt att det samexisterar olika varianter av HIV under infektionsförloppet och att den genetiska skillnaden mellan dessa ökar ju närmare AIDS den smittade kommer. Denna genetiska skillnad var lägre bland dubbelinfekterade personer tidigt i sjukdomsförloppet jämfört med enkelinfekterade personer. Det ger dem ett bättre utgångsläge för att kontrollera insjuknandet i AIDS.

Forskarna har också studerat nivåerna av CD4+T-celler, en hjälparcell med central funktion i immunförsvaret och som vid HIV-smitta angrips och slås ut av viruset. Även här visade sig dubbelinfekterade ha en fördel. De hade ett högre antal CD4+ T-celler under hela infektionen. Det tog längre tid att nå kritiskt låga nivåer av CD4+ T-celler, och därmed även längre tid innan infektionen utvecklades till AIDS.

 

Forskargruppen, fr v: Joakim Esbjörnsson, Patrik Medstrand, Marianne Jansson, Hans Norrgren och Fredrik Månsson. På bilden saknas Anders Kvist och Eva Maria Fenyö.

– Våra resultat tyder på att HIV-2 kan aktivera cellulära reaktioner som på ett naturligt sätt bromsar utveckling av AIDS. Kan vi kartlägga dessa tror vi oss kunna avslöja helt nya mekanismer som står i centrum för det långsammare sjukdomsförloppet. På sikt kan det leda fram till bättre sjukdomsförebyggande insatser och behandlingsmöjligheter, säger Patrik Medstrand, professor i virologi vid Lunds universitet.

Unik långtidsuppföljning

Bakom fynden ligger en unik långtidsuppföljning där 4 700 personer i Guinea-Bissau i Västafrika följts under 20 år med stöd av forskningsmedel från Sida/SAREC.

– Arbetet är ett resultat av väldigt många personers arbete under många års tid och jag vill särskilt framhålla personal vid det Nationella Folkhälsolaboratoriet i Guinea-Bissau och vid polismyndighetens hälsostation i huvudstaden Bissau som har utfört det praktiska arbetet med undersökningar av studiedeltagare, provtagning och laboratorieanalyser, säger Fredrik Månsson, infektionsläkare i Malmö och en av forskarna bakom studien.

Resultaten publiceras nu i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Text: Björn Martinsson

Ett pressmeddelande från Lunds universitet 19 juli 2012