Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Drygt hälften av alla korsbandsoperationer kan undvikas

2010-07-23

 illustration av knä

I Sverige inträffar årligen nästan 5000 knäskador med trasigt främre korsband och det genomförs 3000 korsbandsoperationer. Främst drabbar det unga idrottsaktiva personer. Nu visar ett forskarlag från Lunds universitet att 60 procent av dessa operationer skulle kunna undvikas utan att försämra behandlingsresultatet.

Forskargruppens studie går undernamnet KANON-studien och startade 2001. Nu publicerar de sina forskningsresultat i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

– I vår studie fördelades patienter med akut främre korsbandsskada slumpvis till behandling med rehabilitering plus operation eller enbart rehabilitering med möjlighet till senare operation om det visade sig behövas. Efter två år visade det sig att endast 40 procent i den senare gruppen behövde opereras. Trots att många av patienterna var aktiva idrottsmän och kvinnor fann vi ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna vare sig i knäfunktion, aktivitetsnivå eller välmående 2 år efter skadan. Vi fann heller ingen skillnad i dessa avseenden då de som behandlats med enbart rehabilitering och alltså inte opererades jämfördes med dem som genomgick tidig operation, säger Richard Frobell, forskare vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett.

Med och utan operation

Sammanlagt 121 patienter ingår i studien som har utförs i samarbete med Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Patienterna är mellan 18 och 35 år gamla och hade en akut främre korsbandsskada i ett tidigare friskt knä. Elitidrottare och de som inte aktivt utövade idrott på åtminstone motionsnivå deltog inte i studien. Samtliga patienter genomgick omfattande rehabilitering, ledd av erfarna sjukgymnaster. Sextiotvå patienter lottades till att dessutom genomgå en kirurgisk rekonstruktion av det skadade korsbandet inom 4 till 6 veckor efter skadan och 59 patienter lottades till att inledningsvis behandlas med enbart rehabilitering. Alla operationer utfördes enligt väl accepterade metoder och av erfarna kirurger. Patienterna har undersökts vid flera tillfällen under 2 år och själva rapporterat hur de mår i sitt skadade knä.

Operation i onödan

– Det finns närmare 10 000 vetenskapliga publikationer som handlar om det främre korsbandet och hälften av dessa handlar om just kirurgisk behandling. Men ingen av dessa studier har visat att kirurgisk rekonstruktion ger bättre resultat än enbart rehabilitering. Trots detta genomför vi 3000 korsbandsrekonstruktioner om året i Sverige, säger Stefan Lohmander, professor och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

– I USA görs 200 000 operationer av detta slag till en kostnad av 3 miljarder dollar!

Enbart rehabilitering lika bra

Forskargruppens resultat gör dem än mer övertygade om att det inte finns något stöd för att rekommendera korsbandsrekonstruktion som första behandlingsmetod.

– Rehabilitering hos erfaren sjukgymnast ger samma resultat som operation för mer än hälften av individerna i denna patientgrupp och endast 4 av 10 behöver utsättas för de risker som en operation medför, säger Richard Frobell.

Det ska fortsatt ske undersökningar av patienterna i studien för att utröna om samma resultat gäller vid längre tid efter skadan och för att se om det finns någon skillnad mellan behandlingarna vad gäller risken för att utveckla knäartros.

Text: KATRIN STÅHL

Foto: Dreamstime

Pressmeddelande från Lunds universitet 22 juli 2010