Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dolt problem hämmar de med nedsatt hörsel i skolan

2013-11-22

Många elever med hörselnedsättning har svårigheter att nå skolans inlärningsmål. En nyligen avslutad studie vid Lunds universitet visar att det inte enbart beror på barnens nedsatta hörsel utan även på att de har en sämre språklig förmåga.

– Det är lätt att fokusera på att de här elevernas problem enbart beror på en hörselnedsättning och inte i kombination med en nedsatt språklig förmåga. Ett problem döljer så att säga ett annat och mot språkliga brister hjälper inte en hörapparat, säger Olof Sandgren, som nyligen disputerat vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi.

– För många av de här eleverna går det bra, men som grupp betraktat har de signifikant lägre slutbetyg från grundskolan jämfört med elever med normal hörsel. En större del av dem misslyckas dessutom med att få godkända betyg i de ämnen som krävs för fortsatta studier på gymnasiet.

Kompenserar med synen

I sin avhandling har Olof Sandgren studerat barn och ungdomar med sensorineural hörselnedsättning, en bestående typ av hörselnedsättning som orsakas av skada på innerörats snäcka eller på nervförbindelsen med hjärnans hörselområden. Samtliga i studien har hörselhjälpmedel, men endast en mild till måttligt nedsatt hörsel.

– För att få en bild av hur de här barnen och ungdomarna klarar av samspelet med en normalhörande omgivning, exempelvis i ett klassrum, har vi studerat hur deltagarna med hörselnedsättning använder blicken under samtal med normalhörande personer. Detta har vi relaterat till deltagarnas prestationer på språkliga och kognitiva tester. Precis som tidigare sagts, men aldrig vetenskapligt bevisats, ser vi att de här barnen och ungdomarna använder synen för att kompensera sin nedsatta hörsel. Men vi har också kunnat konstatera att deras nedsatta språkliga förmåga påverkar hur de använder blicken vid samtal med en normalhörande person. Att nedsatt språklig förmåga påverkar blickbeteendet är inte tidigare känt och kan vara av stor betydelse för hur de här barnen och ungdomarna tas omhand inom skola och vård för sin hörselnedsättning, säger Olof Sandgren.

Nedsatt språklig förmåga

– Ska de få samma möjlighet som de med normal hörsel att nå det kunskapsmål skolan satt upp, måste man vara observant på att det även kan finnas en nedsatt språklig förmåga hos barn och ungdomar med nedsatt hörsel och utvärdera det behov de har.

Genom att förbättra hanteringen av språkets ljudsystem och utveckla sitt ordförråd kan man motverka läs- och skrivsvårigheter.

– Men då är det viktigt att stödet individanpassas och inte ges rutinmässigt, säger Olof Sandgren.

Text & foto: OLLE DAHLBÄCK

Not: Studierna har gjorts i samarbete med Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.