Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dold riskgrupp för benskörhet

2015-12-14
osteoporos_ COLOURBOX2286216

En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny forskning vid Lunds universitet visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling.

– Genom ny kunskap kan vi bättre identifiera dem som bör utredas för benskörhet, osteoporos, och ha bäst nytta av förebyggande osteoporos- och frakturbehandling, säger Mehrsa Kherad som nu disputerat i ortopedi vid Lunds universitet på en avhandling om kotfrakturer och ryggsmärta hos äldre män.

Män med kotfraktur hade lägre benmassa och högre risk för osteoporos

Vid en undersökning på äldre män som ingår i en global studie om benhälsa, kallad MrOS (Mister Osteoporosis), hade 15 procent av deltagarna i studien haft en kotfraktur. Men av dessa män visste bara var tionde om det. Mehrsa Kherads studie om samband mellan ryggsmärta och kotfraktur visar också att en kotfraktur ger inte upphov till mer ryggsmärta än om ingen skada finns på ryggkotorna. Däremot fann forskargruppen ett samband mellan en föreliggande kotfraktur och framtida nya frakturer.

– När vi mätte benmassan hos äldre män med kotfraktur fann vi att de hade lägre benmassa och sex gånger högre risk att ha osteoporos än män som inte haft någon fraktur, säger Mehrsa Kherad.

Studie följde män i tio år

Ju fler kotfrakturer desto högre var också risken för benskörhet. Genom MrOS kunde en långtidsstudie genomföras där ännu fler samband kom fram.

– När vi hade följt männen i tio år kunde vi se att de som hade haft en kotfraktur vid studiens start hade tre gånger ökad risk att få nya benskörhetsfrakturer, tre gånger ökad risk att drabbas av en höftfraktur samt sju gånger ökad risk att få en ny kotfraktur. Detta jämfört med män som inte hade en kotfraktur vid början av studien, konstaterar Mehrsa Kherad.

Kan användas som markör i förebyggande behandling

Studien visar även att andelen män med kotfraktur ökar med stigande ålder och att de kotor som framförallt drabbas av fraktur är de två nedersta bröstkotorna och den översta ländkotan.

– Slutligen kunde vi, när vi inkluderade alla de drygt 3000 männen i MrOS studiens svenska gren, visa att de män som inte bara hade ont i nedre delen av ryggen utan också ont ner i benet (ischias) med känselbortfall och svaghet hade ett sämre hälsotillstånd än män med enbart ont i nedre delen av ryggen, säger Mehrsa Kherad.

Avhandlingen konstaterar att en kotfraktur i sig betyder lite för den enskildes hälsotillstånd. Men att den är en markör för hög risk att drabbas av fler frakturer i rörelseorganen. Uppgifter som sjukvården och den enskilde har nytta av för bättre förebyggande behandling.

Text: ANNA-MI WENDEL

Bild osteoporos: Colourbox

Texten är tidigare publicerad på Lunds universitets Institutionen för kliniska vetenskapers hemsida.