Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Delaktiga pappor viktigt vid förlossning

2015-09-16

COLOURBOX9981235-copy

En förlossning är en stor händelse för både den blivande mamman och pappan, och deras upplevelse kan påverka anknytningen till barnet. En ny studie från Lunds universitet och Karolinska institutet visar nu att många pappor har en negativ förlossningsupplevelse, de känner sig inte delaktiga utan upplever sig mest vara i vägen. Barnmorskor måste bli bättre på att involvera dessa pappor vid förlossning, och också tydligt erbjuda alternativ till traditionell liggande eller halvsittande förlossningsställning, menar Li Thies-Lagergren som har genomfört studien.

Li Thies-Lagergren är barnmorska vid Helsingborgs lasarett och medicine doktor vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. Hon disputerade vid Karolinska institutet 2013 med en avhandling om förlossning på pall (upprätt ställning) jämfört med traditionell horisontell förlossningsställning. Hon studerade effekten av en sådan förlossning på kvinnan och barnet, samt kvinnornas upplevelse av förlossningen.

– I Sverige föder idag 85 % av kvinnorna i en horisontell ställning och ofta erbjuds inte något annat alternativ om inte kvinnan aktivt ber om det. Vår studie visade att kvinnor som föder upprätt, sittandes på pall eller i en annan vertikal ställning, både hade en mer positiv upplevelse och en snabbare förlossning, utan att ha mer komplikationer, berättar Li Thies-Lagergren.

Har studerat pappornas upplevelser

Li Thies-Lagergren har nu tillsammans med Margareta Johansson, barnmorska på Södersjukhuset i Stockholm och filosofie doktor i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, gått vidare och studerat pappornas upplevelse av förlossningen, med fokus på förlossningsställningar. Att få papporna att känna sig delaktiga är viktigt menar Li:

– Vid förlossningar händer det att pappor känner att de mest är i vägen. De vet inte hur de ska kunna stötta sin partner och de känner sig inte delaktiga, vilket kan leda till en negativ upplevelse. En negativ förlossningsupplevelse skulle kunna påverka deras anknytning till barnet, förklarar hon.

Mer positiv upplevelse vid upprätt förlossningsställning

När hon analyserade resultatet såg hon att pappor vars partner födde sittandes på pall oftare hade en positiv förlossningsupplevelse. De angav att de upplevde förlossningen mer trygg, säker och avslappnad, jämfört med pappor vars partner födde horisontellt, alltså liggandes eller halvsittande. En av de tydligaste faktorer papporna angav till att förlossningen var en positiv upplevelse var att de kände sig delaktiga.

– När kvinnan födde sittandes på en pall kunde mannen hålla om henne, stötta henne och känna kraften under förlossningen. När barnet kom fram fick båda föräldrarna se det från samma vinkel, de delade alltså upplevelsen på ett annat sätt än om mannen hade stått bredvid. En pappa i studien sa till och med att det kändes som att det var han som fött, berättar Li.

Viktigt att barnmorskorna stöttar pappornas delaktighet

Li Thies-Lagergren poängterar vikten av att barnmorskorna involverar papporna för att skapa en positiv upplevelse för både mannen och kvinnan, vare sig kvinnan väljer att föda sittandes eller liggandes. Hon efterlyser även tydlig information till kvinnorna inför förlossningen om att det finns alternativ till traditionell liggande förlossning. Anledningen till att majoriteten av kvinnorna föder i en horisontell ställning tror Li beror mycket på bristande erfarenhet på området hos barnmorskorna.

– Med mer utbildning på området blir barnmorskorna tryggare i att assistera kvinnorna i olika förlossningsställningar och därmed ökar möjligheten för att mannen känner sig delaktig och till att fler får en positiv upplevelse, avslutar Li.

Text: SALLY CARLSSON CLOODT
Bild, pappa med barn: Colourbox