Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Brukarstyrd inläggning fungerar även inom barn- och ungdomspsykiatrin

2023-06-28
siluett av tonårsflicka som sitter på ettgolv i en korridor med huvudet lutat i armarna
Foto: iStock/xijian

Ny studie visar att brukarstyrda inläggningar minskar behovet av både akutbesök och barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård. Resultaten pekar på att metoden kan utgöra ett viktigt tillägg vid behandling av instabilitet och självmordsnärhet hos unga.

Forskarna har följt 63 ungdomar som haft tillgång till brukarstyrd inläggning under tre år och hur det påverkat deras behov av barn- och ungdomspsykiatrisk akutsjukvård.

Resultaten visar att behovet av både akutbesök och barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård minskar och pekar på att metoden kan vara ett viktigt tillägg vid behandling av instabilitet och självmordsnärhet hos unga. Genom att ge tonåringar i kris möjlighet att själva välja när de behöver det skydd som en barn- och ungdomspsykiatrisk inläggning kan utgöra, stärks deras autonomi.

Brukarstyrda inläggningar

Studien har genomförts vid den regionala barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö där man infört denna nya behandlingsmetod. Det handlar om brukarstyrda inläggningar som kan beskrivas som en krisintervention för ungdomar med självskadebeteende, ångest och livsleda.

Metoden tycks genom att erbjuda korta självvalda inläggningar på särskilda vårdplatser minska behovet av akutsjukvård för de mest sårbara patienterna. Resultaten från metoden har nu publicerats i The Lancet Psychiatry.

– Det är roligt och hedrande att vår forskning blir uppmärksammad. Publiceringen innebär att våra resultat kan erbjudas ännu fler ungdomar, säger Björn Axel Johansson, docent vid Lunds universitet och överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne.

Ny metod för att själv styra över sin inläggning

Forskargruppen bakom studien såg 2017 ett behov av att hitta nya behandlingsmodeller för tonåringar svårt drabbade av livsleda, suicidtankar, instabilitet och självskadebeteende – en komplex psykiatrisk bild som ofta innebär dramatiska akutbesök.

Tidigare studier pekar på att akuta inläggningar efter självskada som regel är kontraproduktivt. Patienter som trots allt läggs in akut riskerar ett accelererat självskadebeteende och hospitalisering och en del av de inlagda patienterna kan känna sig missförstådda och avvisade.

I Nederländerna började man under 1990-talet använda en metod där vissa sårbara patienter, vanligtvis vuxna, själva bestämde när de behövde bli inlagda i psykiatrisk heldygnsvård. Med inspiration från denna metod började brukarstyrda inläggningar användas även inom vuxenpsykiatrin i Lund och Stockholm år 2015, men inte i barn- och ungdomspsykiatrin.

Kontrakt med ungdomen

Efter ett omfattande förarbete för att anpassa metod och manual till barn och unga, deras vårdnadshavare och till svenska förhållanden kunde de första patienterna erbjudas metoden under våren 2018.

I ett kontrakt med ungdomen, ungdomens öppenvård och heldygnsvård formaliseras möjlighet till inläggning när hen själv önskar detta i maximalt i tre dagar tre gånger per månad.

– Ungdomarna får möjlighet att själva fatta beslut om inläggning. När de hör av sig hälsas de alltid välkomna till någon av de dedikerade platserna. Vi ger dem ett förtroende och de får ansvara för en viktig del av sin behandling själva. Många som tidigare känt sig ifrågasatta när de kommit till vården, till exempel efter en självskada, upplever nu ett annat bemötande och kan växa med det, säger Björn Axel Johansson.

Minskat lidande och ökad kontroll

Forskargruppen har följt samtliga 63 ungdomar som haft tillgång till brukarstyrd inläggning från 2018 fram till 2021 med fokus på hur det påverkat deras behov av barn- och ungdomspsykiatrisk akutsjukvård.

Resultaten visar att behovet av både akutbesök och barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård minskade kraftigt när en ungdom fått tillgång till brukarstyrd inläggning – något som inte visats tidigare.

Resultaten pekar på att metoden kan utgöra ett viktigt tillägg vid behandling av instabilitet och självmordsnärhet hos unga. Genom att ge tonåringar i kris möjlighet att själva välja när de behöver det skydd som en barn- och ungdomspsykiatrisk inläggning kan ge, kan ungdomars autonomi stärkas. Metoden ser ut att vara ett redskap för en ungdom i kris, ett alternativ till självskada och/eller suicidförsök.

 Större kontroll

– Brukarstyrda inläggningar kan innebära ett minskat lidande för de här sårbara barnen och ungdomarna och de kan uppleva en större kontroll över sin situation och bli sin egen projektledare. Metoden underlättar även för nyckelpersonerna runt patienten, speciellt då för föräldrar och syskon som åter kan känna hopp inför framtiden, säger Björn Axel Johansson.

En bonus med metoden är att det minskade behovet av slutenvård innebär minskade kostnader på cirka 10 000 kronor per patient och månad.

Gör stor skillnad

Sammanfattningsvis visar studien att brukarstyrda inläggningar har en plats i barn- och ungdomspsykiatrin och förefaller göra stor skillnad för ungdomar med suicidnärhet och självskadebeteende. I framtiden kan det även bli aktuellt att inkludera nya patientgrupper men det kräver fortsatta studier.

– Vi behöver göra en randomiserad kontrollerad studie för att bekräfta våra resultat. I framtiden kanske vi erbjuda brukarstyrda inläggningar med speciella kontrakt även för vissa patienter med ätstörningar, säger Björn Axel Johansson.

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Region Skåne

Länk till vetenskaplig artikel: Introducing brief admissions by self-referral in child and adolescent psychiatry: an observational cohort study in Sweden (sciencedirect.com)