Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bristande information om sex efter hjärtinfarkt

2013-08-02

En ny multicenterstudie där Skånes universitetssjukhus deltagit visar att patienter som drabbas av hjärtinfarkt, och deras partners, inte får tillräcklig information från sjukvården om sexuell aktivitet efter sjukhusvistelsen. Endast en tredjedel av de tillfrågade i studien svarade att de fått information om sex och samlevnad när de varit i kontakt med sjukvården.

(foto: Colourbox)

Forskare från Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakulteten på Lunds universitet har samarbetat med flera andra sjukhus i landet för att ta reda på hur det ser ut med information kring sexuell aktivitet för denna patientgrupp. Detta är första gången i Sverige som patienterna och närstående blivit tillfrågade om hur de upplevde information och vilken kunskap de hade kring sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt, i tidigare studier har enbart sjukvårdspersonalen tillfrågats. Deltagande forskare Bodil Ivarsson menar att det saknas information och informationsmaterial både för sjukvårdspersonal och patienter.

– Det man säger till patienterna idag är i princip ”kan du gå upp för två trappor utan besvär så är det inget problem att vara sexuellt aktiv”.

Rädsla att prata om sex
Bodil Ivarsson tror på flera anledningar till att informationen kring sexuell aktivitet för hjärtinfarktpatienter är bristfällig.

– Det finns ett problem med att både patienter och sjukhuspersonal kan vara för rädda och besvärade av att prata om det. Det kan även bottna i att det finns myter om att äldre människor inte har sex, och därför inte har behov av informationen. En annan förklaring kan vara att patienterna oftast ligger inne en väldigt kort tid på sjukhus och då måste få mycket annan information under den tiden.

Sex och samlevnad viktigt för de tillfrågade
I studien svarade sammanlagt 180 patienter och deras partners på frågor om hur informationen kring sexuell aktivitet varit. Studien visade att cirka en tredjedel av de tillfrågade fått information av sjukvården trots att mer än hälften av patienterna och dess partners ansåg sex och samlevnad en mycket viktig del i sina liv. Resultatet visade däremot att 90 % av de som fått information om sexuell aktivitet och sexuell hälsa var nöjda med de svar det fått.

Risker med att leta efter information på egen hand
Bodil Ivarsson ser en ökning av patienter och anhöriga som använder internet och sociala nätverk för att hitta andra med samma erfarenheter för att prata och ställa frågor till varandra. Hon anser att det är en positiv utveckling men menar även att diskussionsforum av detta slag lätt kan användas för mytspridning och att faktakoll ibland saknas.

– En annan risk med att patienter söker efter information på internet är att de ibland får oönskade sökresultat som pornografi och liknande. Då hade det varit bättre om de hade fått en adress till en hemsida med korrekt information i stället för att sitta och leta själva på nätet.

Partners till patienter ofta bortglömda
Resultatet av studien visar också att information om sexuell aktivitet ännu mer sällan ges till patienternas partners.

– Partners till hjärtinfarktpatienter har visat sig vara överbeskyddande och kan iaktta extra försiktighet i onödan när det handlar om sex, menar Bodil Ivarsson.

Hoppas på fler samarbeten och bättre information
Studien visar att det finns ett behov och önskan bland hjärtinfarktpatienter att få information om sexuell aktivitet. Med studien hoppas Bodil Ivarsson att sjukvården kan förstå vikten av att ge information om sex och samlevnad för patienter och deras partners. Hon hoppas även på ett ökat samarbete mellan sjukvården och Hjärt- och lungsjukas förening för att ta fram material som sjukvården kan använda sig av.

Text: LOVISA FEY