Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

2015-02-04

blodtrycksmätning

Risken att utveckla minnesproblem ökar för äldre som har blodtrycksfall. En ny studie vid Lunds universitet bekräftar sambanden. Det här pekar mot en större varsamhet vid att ge äldre blodtryckssänkande medicin, menar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds universitet.

24 procent av äldre med mild kognitiv svikt och 31 procent av äldre som har en demenssjukdom råkar även ut för blodtrycksfall.

– Detta ska jämföras med att förekomsten av blodtrycksfall hos dem över 60 år som inte har en mild kognitiv svikt eller symtom på demens ligger på 16 procent, säger Sölve Elmståhl.

Blodtrycksfall fördubblade risken för mild kognitiv svikt

Det är i den engelska tidskriften Journal of Clinical Interventions in Aging som Sölve Elmståhl och Elisabet Widerström, läkare vid Skånes universitetssjukhus, publicerar de nya rönen. 1480 personer följdes under 6 år och 8% drabbades av nytillkommen mild kognitiv svikt (MCI). Att ha blodtrycksfall vid uppresning eller symtom på detta, som ostadighet, fördubblade risken att insjukna med MCI. Rapporten visar också att blodtrycksfall blir allt vanligare ju högre upp i åldrarna man kommer, mer än var fjärde person över 80 år tillhör de drabbade.

Blodtrycksfall är alltså vanligare vid en mild kognitiv svikt eller demenssjukdom. Det tyder på ett samband där blodtrycksfall kan vara en riskfaktor för att utlösa sviktande kognitiv förmåga och demenssjukdomar, menar forskarna.

– Det här måste tas med i beräkningen vid läkemedelsbehandling av blodtrycket hos den äldre befolkningen, säger Sölve Elmståhl.

Varsamhet vid dosering av blodtryckssänkande medicin

Högt blodtryck är en riskfaktor för demens som brukar behandlas med blodtryckssänkande medicin. Men den nya studien pekar på att viss varsamhet krävs så att inte kraftiga blodtrycksfall blir följden av en alltför intensiv behandling. Enbart symtom på tryckfall kan vara en varningsignal.

Undersökningen har möjliggjorts genom den nationella studien om åldrande och hälsa, SNAC,  där ett av delprojekten går ut på att samla in data från äldre i Skåne, Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Det senare projektet genomförs av Skånes universitetssjukhus och Geriatriska kliniken där Sölve Elmståhl är verksamhetschef.

 

Foto: Colourbox

Nyhet från Medicinska fakulteten, 2 februari 2015.