Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tandvården måste ägna barnen mycket tid

2020-12-03
Bilden föreställer en flicka som är på tandkontroll hos tandläkaren. Foto: iStock/boggy22
Foto: iStock/boggy22

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till tandvårdsrädsla. Särskilt barn måste därför ges tid och få ett bra omhändertagande av tandvården. Det menar forskaren Henrik Berlin som har studerat hur unga upplever smärta hos tandläkaren och hur den behandlas. Han vill se gemensamma riktlinjer för smärtbehandling och mer forskning på området.

–Barn och ungdomar har många tandläkarbesök framför sig. Då är det förstås väldigt viktigt att de tidigt får ett bra omhändertagande och en så smärtfri behandling som möjligt, säger övertandläkare Henrik Berlin som nu disputerar vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Bilden föreställer Henrik Berlin
Henrik Berlin

Behandling skiljer sig åt

Avhandlingen består av fyra delstudier, där två behandlar upplevelsen av smärta och två fokuserar på smärtbehandlingen av barn och ungdom.
I den första visar en enkät på en skillnad i hur allmän- respektive specialisttandvård behandlar mjölk- och permanenta tänder, samt att lokalbedövning används för lite inom allmäntandvården.

– Det visar att det finns en osäkerhet kring de här frågorna, och att det behövs ta fram riktlinjer för smärtbehandling inom barntandvården. Barnen och deras föräldrar ska kunna veta att samma vård ges överallt, säger Henrik Berlin.

I den andra studien ombads 31 barn i åldern 10-15 år att skatta smärtan de kände efter rutinmässiga tandutdragningar inför behandling med tandställning. Smärtan överlag upplevdes som mild till medelstor. Detta tillsammans med övriga resultat från studien talar enligt Henrik Berlin för att tandutdragning lämpar sig väl för smärtstudier.
Genomgången av forskningen på området i den tredje studien kunde varken bekräfta eller avfärda effekten av smärtlindring efter ett kirurgiskt ingrepp på barn 0-19 år.

– Det fanns inget publicerat, vilket visar på ett skriande behov av mer forskning om detta. Det finns kunskapsluckor, säger Henrik Berlin.

Rätt information viktigt

I den avslutande delstudien intervjuades barn om deras upplevelser av en tandutdragning och tiden precis efteråt. Slutsatsen är att barn kan hantera viss smärta och ett mått av obehag, om de fått rätt information vid rätt tid av personalen.

– Därför måste det tidiga förebyggande arbetet få ta tid, för att undvika ökat lidande samt för att minska risken att tandvårdsrädsla uppstår längre fram, säger Henrik Berlin som också lyfter den samhällsekonomiska aspekten.

Barn har inte samma strategiska förmåga som vuxna när det gäller att hantera obehag som smärta. Henrik Berlin återkommer därför till hur viktigt det är att tandvården ägnar tid åt och pratar med barn före en behandling och att alltid förebygga smärta med till exempel lokalbedövning.

– Ju färre som längre fram i livet utvecklar tandvårdsrädsla och därför behöver vård av specialisttandvård desto bättre både för den enskilde patienten och för samhället, säger Henrik Berlin.

Så gjordes delstudierna:
1.En enkät om valet av och omfattningen av smärtbehandlingar skickades till alla allmäntandläkare i Region Skåne och till alla specialister inom barn- och ungdomstandvård i Sverige.
2.Intensiteten i smärtan mättes vid 14 olika tidpunkter från behandling och upp till en vecka efter rutinmässig tandutdragning på 31 barn, 10-15 år gamla.
3.En genomgång om vad som skrivits om effekten av smärtlindring som getts direkt efter behandling till barn 0-18 år gamla
4.Intervjuer med barn, 10-16 år, om hur de upplevt en tandutdragning och tiden efteråt.

Text: MAGNUS JANDO

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet