Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre symtomhantering och hälsosammare livsstil med appar

2019-12-02
iStock/SeventyFour

Mobilappar kan hjälpa patienter med neurologiska sjukdomar att hantera sina symtom bättre och stimulera till en hälsosammare livsstil. Det visar ny tvärvetenskaplig forskning från forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet.
– Resultaten är viktiga för framtida utveckling av teknik och digitala lösningar, säger forskaren Cecilia Winberg, projektledare för studien.

Resultaten baseras på en kvalitativ studie där forskarna har intervjuat 16 personer med kroniska neurologiska sjukdomar – alla över 50 år med sjukdomar som Parkinson, MS och stroke. Vid intervjuerna, som genomfördes i grupp, diskuterades användande av mobilappar och hur det kan bidra till bättre hantering av sin sjukdom. Deltagarna i studien var alla vana användare av mobil teknologi.

Feeling controlled or being in control? Apps for self-management among older people with neurological disability

– Användande av appar kan bidra till att man blir mer involverad i sin egen vård och hälsa och att man som individ får ett ökat ansvar. Detta är viktiga fynd idag när vården blir alltmer personcentrerad och där det är tydligt att patienter vill vara involverade i de beslut som fattas kring dem och deras behandling, säger Cecilia Winberg, Med dr, utbildad fysioterapeut enhetschef vid Rehabiliteringen på Lasarettet i Ystad och projektledare för studien.

Fakta om CASE

CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments, tvärvetenskapligt centrum för äldreforskning. En forskningsmiljö vid Lunds universitet vars fokus är stödjande miljöer för den åldrande befolkningen. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet, mobilitet och hälsa i Sverige och världen. Består av forskargrupper från juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola. Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen och CASE har många samverkanspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

Cecilia Winberg och Eva Månsson Lexell. Foto: Agata Garpenlind, Erik Skogh

Forskarna menar också att användande av appar kan stimulera till en hälsosammare livsstil och hjälpa till med förståelsen och hanteringen av de symtom man har. Det är dock viktigt med säkra lösningar så att man kan lita på apparna och på att den information som delas där hanteras korrekt.

Det finns ett intresse i patientgruppen att själv vara delaktig i framtagandet av nya lösningar.

– Sannolikt blir lösningarna mer relevanta om de framtida användarna är med i utvecklingsarbetet. Resultaten visar också att användande av appar kan bidra till ett ökat ansvarstagande – om jag vet mer kan jag också hantera sjukdomen bättre och därmed kanske må bättre, säger Eva Månsson Lexell, en av de ansvariga för studien.

Länk till en längre intervju med Cecilia Winberg

Text: AGATA GARPENLIND

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet