Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Även rehabiliteringen behöver vara skräddarsydd

2023-04-13

Hur kan rehabiliteringen efter bröstcancer skräddarsys utifrån patientens behov? Marlene Malmström, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus och docent på Lunds universitet, forskar om detta och har tillsammans med kollegor tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering.

Marlene Malmström är sjuksköterska och forskar om rehabilitering efter cancerbehandling,

Redan för många år sedan upplevde Marlene Malmström att det fanns mer att göra för att förbättra rehabiliteringen av patienter med cancer. Både diagnostik och behandling utgick alltmer från individens behov, men rehabiliteringen hängde inte med i den utvecklingen.

– Efter en cancerbehandling ska patienterna återgå till livet. Vad man behöver för stöd i den återgången kan se olika ut. Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara. Därför behöver rehabiliteringen också individanpassas.

Läs även: Individanpassad vård – på riktigt

Systematiskt tillvägagångssätt

I sitt forskningsprojekt ReScreen har hon tillsammans med kollegor tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering. Modellen bygger på att patientens unika behov av rehabilitering ska identifieras på ett systematiskt sätt, redan innan det första behandlingstillfället. Sedan ska rehabiliteringsplanen fortlöpande uppdateras och justeras under behandlingstiden.

– Traditionell rehabilitering bygger ofta på den medicinska och kirurgiska behandlingen snarare än på individuella behov, och bygger till stor del på att patienten själv kontaktar sin kontaktsjuksköterska om man har problem med något, säger Marlene Malmström och fortsätter:

Skräddarsydd behandling

– Med modellen vi tagit fram använder sjukvården i stället evidensbaserade instrument för att utvärdera vad det är för unika behov patienten har och matchar sedan dessa med de mest effektiva rehabiliteringsinsatserna.

Exempel på frågor som vården behöver ställa är: Vilka hänsyn behöver tas utifrån patientens behov, situation eller förutsättningar? Finns det existentiella frågor som behöver lyftas? Hur ser det sociala nätverket ut? Tillsammans skapas en skräddarsydd rehabiliteringsplan med en kontaktsjuksköterska, som följer patienten hela året.

Fortsatt forskning

ReScreen startade med förstudier 2015. Sedan 2019 har studien inkluderat drygt 640 patienter vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Marlene Malmström har nu fått ett anslag från Cancerfonden, som innebär att hon kan fortsätta bedriva sin forskning. Hon kommer att fortsätta studera hur modellen fungerar för patienter med bröstcancer och på sikt utvärdera resultaten.

– Vi har redan gjort en del kvalitativa utvärderingar och kan se att den första kontakten, tidigt i behandlingsförloppet, är väldigt viktig. Vi kan också se att behoven förändras över tid, och att de patienter som ingår i studien upplever att de får bra stöd längs vägen.

Länk till vetenskaplig artikel: Feasibility and Relevance of an Intervention with Systematic Screening as a Base for Individualized Rehabilitation in Breast Cancer Patients: A Pilot Trial of the ReScreen Randomized Controlled Trial

Text: REBECKA SJÖBERG