Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ansvarsfullt sexliv när unga reser

2016-06-01

Hiv, gonorré och klamydia sprids delvis via personer som haft sexuella kontakter i andra länder. Vilken roll spelar det ökande resandet till när och fjärran länder? Ändrar vi vår syn på sex och smittrisk när vi lämnar hemmaplan?

Det är fortfarande angeläget att begränsa spridningen av hiv. Klamydia och gonorré ökar både i Sverige och flera andra länder. Forskare, politiker och myndigheter är därför intresserade av om och hur våra resvanor är en komponent i smittspridningen.

Mats Sundbeck 1
Mats Sundbeck, doktorand inom socialmedicin vid Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm.

Mats Sundbeck, doktorand inom socialmedicin vid Lunds universitet, är mitt uppe i ett större forskningsprojekt kring unga vuxnas benägenhet att ta sexuella risker i samband med utlandsvistelser. Underlaget utgörs av 2 200 enkätsvar från personer i åldern 18–29 år i Skåne.

Av de som besvarat enkäten var det ungefär en tredjedel som haft samlag under sin senaste utlandsvistelse*. De flesta av dem uppgav också att det senaste samlaget utomlands var med en fast partner. Resultaten kan kanske uppfattas som överraskandeför en del. Eventuella föreställningar om att många unga vuxna har frekvent sex och lätt glömmer smittrisken när de reser är felaktiga.

– Det är positivt att det stora flertalet inte exponerar sig i onödan. Samtidigt finns en mindre andel resenärer med ett riskfyllt beteende. Alkohol, flera tillfälliga partner och sex utan kondom är exempel på riskfaktorer. När de kommer tillbaka blir de potentiella smittspridare i Sverige och vi vill därför veta mer om denna grupp, säger Mats Sundbeck.

Han ska i sin fortsatta forskning därför bland annat studera olika riskprofiler. På sikt kan det bli en hjälp i det förebyggande arbetet mot sexuellt överförbara sjukdomar. Men ännu återstår många obesvarade frågor.

Personlighetstypen, mer än resvanorna, avgöra risktagandet

Mats Sundbeck har också fördjupat sig i tidigare, utländska studier och konstaterar att det finns både likheter och skillnader vid en jämförelse. I mycket ser han gemensamma drag i den egna studien och studier av ungas vanor i Storbritannien och andra västeuropeiska länder. Men det finns flera undantag. Forskning som görs på backpack-hostels, avresehallar på flygplatser eller mytomspunna resmål som till exempel Ibiza i Spanien, ger en annan bild. I dessa studier har sexuella kontakter med nya partner en mer framträdande roll.

– Min egen hypotes är att personlighetstypen är intressantare än resvanorna. Att personer som är beredda att ta stora sexuella risker i Sverige även gör det på utlandsresan. Jag hoppas att min kommande forskning ska kasta ljus över detta, säger Mats Sundbeck.

Text: BJÖRN MARTINSSON

* I undersökningen ingick endast senaste utlandsresan som ägt rum inom en tolvmånadsperiod före enkäten.