Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Äldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

2017-10-19

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. Det visar resultat från en unik långtidsstudie inom VE Minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus.

Fyndet är anmärkningsvärt och kan försämra behandlingsresultatet för dessa individer. Personer med Alzheimers sjukdom, oavsett debutålder, som fick en högre medeldos av bromsmediciner under studien visade långsammare försämring av tankeförmågan än de som fick en lägre dos. Studien visade också vikten av behandling tidigt i sjukdomsförloppet för att förbättra prognosen. Det ska helst ske medan förmågorna att klara sitt vardagsliv (ADL) är bevarade och innan psykotiska symtom uppträder.

Viktigt att optimera dosen

– Det här understryker den kliniska betydelsen av att optimera dosen av läkemedlet kolinesterashämmare för den enskilda individen oavsett ålder för att förbättra prognosen. För behandlande läkare är detta viktig information säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap, som är en av forskarna bakom studien.

Studien har undersökt hur sjukdomen utvecklas över tid i tankeförmåga samt läkemedelsbehandling, och jämfört utfallen mellan Alzheimerpatienter med tidig och sen sjukdomsdebut. De äldre patienterna fick i genomsnitt lägre doser av kolinesterashämmare, så kallade bromsmediciner under större delen av studiens gång, jämfört med de yngre. Om detta beror på att de i verkligheten inte tolererade en högre dos eller om den lägre dosen bara var den behandlande läkarens åsikt är inte känt.

Olika resultat med olika skattningsskalor

Det fanns ingen mätbar skillnad i tankeförmåga mellan grupperna när studien började trots att de yngre patienterna hade högre utbildning och var mer påverkade av den genetiska riskfaktorn apolipoprotein E än de äldre, något som tyder på en längre gången sjukdom. Däremot visade sjukdomsförloppet över tid olika resultat beroende på vilken skattningsskala för att mäta tankeförmågan som användes.

– Detta uppmärksammar behovet av att använda mer avancerade skalor för att snabbare upptäcka försämringen hos yngre Alzheimerpatienter som kan kräva ökade kommunala insatser för att ge individen trygghet och säkerhet. Fyndet kan även vara betydelsefullt vid tolkningen av resultat för deltagare med olika debutålder i kliniska prövningar av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom säger Carina Wattmo.

Text: ANNA-LENA BOIVE

Foto: Dreamstime

Texten är tidigare publicerad som ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus