Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Åderförkalkning, kärlvidgning och diabetes

2022-11-12
Illustration av åderförkalkat kärl. Illustration: Colourbox

Anders Gottsäter installerades som professor i medicin vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Trots effektiv behandling av blodtryck, blodfetter och blodsocker är åderförkalkning (ateroskleros) och typ 2-diabetes två viktiga folksjukdomar. En vidgning av kroppspulsådern i buken (abdominellt aortaaneurysm) medför hög dödlighet om aneurysmet brister. Både diabetes och inflammatoriska substanser är riskfaktorer för ateroskleros i halsens och de nedre extremiteternas blodkärl (perifer kärlsjukdom). Inflammatoriska substanser spelar en viktig roll även vid utveckling av aortaaneurysm, medan diabetes verkar pardoxalt ha en skyddande effekt, som möjligen delvis beror på medicineringen mot diabetes.

Tillsammans med medicinska och kärlkirurgiska kollegor, med hjälp av nationella registerdata från patienter opererade på grund av ateroskleros i hals- eller nedre extremitetskärl eller aortaaneurysm samt från patienter med diabetes, studerar jag betydelsen av diabetes för prognosen efter kärlkirurgi. I studier av män med perifer kärlsjukdom eller aortaaneurysm samt genom att följa upp individer från stora populationsundersökningar, undersöker vi hur diabetes minskar aneurysmrisk samt betydelsen av inflammation och genetik för perifer kärlsjukdom och aortaaneurysm. Möjliga skyddsmekanismer mot ateroskleros studeras hos individer som trots tung riskfaktorbörda undgått kärlsjukdom.

Det är angeläget med bättre kartläggning av sambanden mellan diabetes, inflammatoriska och genetiska markörer och uppkomst och utveckling av aortaaneurysm samt ateroskleros i halsens och de nedre extremiteternas blodkärl. Ett klarläggande av skyddsmekanismer mot ateroskleros och en bättre förståelse av det paradoxala positiva sambandet mellan aortaaneurysm och diabetes skulle kunna leda till utvecklingen av nya medicinska behandlingsalternativ. Vi undersöker redan om diabetesmedicinen metformin kan påverka aneurysmtillväxt.

Text: Anders Gottsäter, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.