Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Virtuella naturmiljöer kan minska stress

2013-07-15

Vi har tidigare skrivit om naturens välgörande effekter på den stressade människan. En pilotstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det även går att få fram liknande, stressreducerande resultat med hjälp av virtuella naturmiljöer.

virtuella miljoer

Foto: Mattias Wallergård

På Lunds tekniska högskola (LTH) har man byggt upp ett virtuellt laboratorium som använts för studien. Det virtuella laboratoriet innehåller en tredimensionell värld där testpersonerna i studien omsluts av och upplever en realistisk naturmiljö. Matilda, som tillsammans med sina forskningskollegor studerat kring de virtuella naturmiljöernas effekter på stressymtom, säger att verklighetsuppfattningen i det virtuella laboratoriet är hög.

Stresstester i skilda miljöer

De tre kontrollgrupperna som deltog i studien fick först utsättas för stressprovokation med hjälp av ett etablerat stresstest. Därefter fick en av de tre kontrollgrupperna spendera tid i vanlig inomhusmiljö, en annan grupp fick vistas i en virtuell naturmiljö, och den tredje gruppen i en virtuell miljö med tillsatta naturljud. Under testerna mättes stressnivåerna kontinuerligt med kortisolprov och EKG-registrering.

– Det visade sig att den grupp som vistades i den mest realistiska naturmiljön, d.v.s. virtuell natur med naturljud, fick en markant förbättrad återhämtningsförmåga, säger Matilda van den Bosch om studiens resultat.

Virtuella miljöer i sjukvården och som forskningsredskap

Hon menar att liknande virtuella naturmiljöer skulle kunna användas, och redan används, inom sjukvården vid exempelvis smärtdistraktion.

– På Kristianstad sjukhus har man t.ex. använt bilder av natur och naturljud som en generell förbättring av sjukhusmiljöer, och både patienter och personal har uppgett ett förbättrat välbefinnande i sådana miljöer.

Matilda tror dock att de virtuella miljöerna mest är användbara som forskningsredskap eftersom de ökar möjligheterna att bruka mer avancerade mätmetoder, som kan vara svåra att använda i utomhusmiljöer.

– Eftersom tester som görs i de virtuella miljöerna blir standardiserade, är det lättare att mer exakt avgöra vad det är som utlöser vilka reaktioner.

Text: LOVISA FEY