Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Utvärdering av alternativa behandlingsmetoder

2010-06-23

Det finns både stor tilltro och stor tveksamhet till komplementär och alternativ medicin. Inom sjukvården framför allt det senare. Det som efterfrågas nu är vetenskapligt faktaunderlag.

Inom Region Skåne pågår därför ett projekt att granska och utvärdera vissa komplementärmedicinska metoder.

Projektledaren och läkaren Hans Du Rietz har tillsammans med beställaren Rita Jedlert, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne, valt ut ett antal sjukdomar och behandlingar man vill titta närmare på.

Projektets styrgrupp, som ska svara för den vetenskapliga prövningen, består av professor Stig Steen, professor Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning och Region Skånes medicinske direktör Anders Thulin.

Inrikta sig på vissa sjukdomar och behandlingar

– Vi vill framför allt inrikta oss på sådana sjukdomar som är vanliga, kostnadskrävande, där vårdköerna är långa och de skolmedicinska metoderna är obefintliga, tveksamma eller otillräckliga, berättar Hans Du Rietz. Tanken är inte att vi ska uppfinna hjulet igen utan ett syfte med vårt projekt är att vi ska granska och sammanställa sådant som redan gjorts.

I projektet vill man förutsättningslöst titta på de sjukdomar man har valt ut och se om det finns några komplementära behandlingar som det kan vara värt att titta närmare på. I en del fall där det saknas evidens vill man också få till stånd enklare kliniska studier.

– Evidens är ett redskap som måste användas på rätt sätt, menar Hans Du Rietz. Avsaknad av evidens kan ju faktiskt också betyda att en behandling bygger på beprövad erfarenhet men inte har hunnit evidensprövas ännu. Här ligger en gyllene möjlighet.

Letar samarbetspartners för forskningsprojekt

Projektet är nystartat och ännu finns inga resultat att presentera. Nästa steg är att komma i kontakt med intresserade forskare och vårdpersonal.

– Centrum för primärvårdsforskning och exempelvis vårdstuderande kommer att delta i detta arbete, säger Hans Du Rietz. Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig till oss.

Text: NINA HULT