Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Utökad tuberkulos-testning kan rädda livet på hiv-smittade

2015-03-31

Tuberkulos (TB) är den vanligaste sjukdomen som leder till död bland hiv-positiva, även om bromsmediciner mot hiv finns tillgängliga. Låginkomstländer är särskilt drabbade, eftersom det där saknas lämpliga metoder för att diagnosticera tuberkulos hos individer med hiv.

En ny avhandling från Lunds universitet visar att det utan stora resurser finns möjlighet att rädda liv bland hiv-smittade i Etiopien och andra låginkomstländer med nya, anpassade metoder.

Ett problem vid samtidig hiv- och tuberkulosinfektion är att hiv-smittan gör tuberkolossymptomen mer ospecifika och diffusa. Det finns därför risk att TB upptäcks alltför sent – eller aldrig – hos dessa personer.

– Vi har kombinerat ett tuberkulosprov som redan används på vårdcentraler i låginkomstländer med ytterligare en enkel diagnosmetod. Det ledde till att vi upptäckte betydligt fler hiv-positiva med samtidig tuberkulos, berättar Taye T Balcha, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Studierna i avhandlingen bygger på data från drygt 800 hiv-positiva i Etiopien som får sin vård och behandling på ett antal vårdcentraler i de centrala delarna av landet.

Diagnostiken på vårdcentralerna, som bygger på direktmikroskopi av ett upphostningsprov, kompletterades med test med GeneXpert, en apparatur för analys som nyligen lanserats.

Fler TB-fall upptäcktes

GeneXpert använder sig av s.k. PCR-teknik (Polymerase Chain Reaction, en molekylärbiologisk metod) och kan analysera upphostningsprov med betydligt högre känslighet för tuberkulos än vad som är möjligt med direktmikroskopi. Svar kan ges inom två timmar och apparaten är anpassad för låginkomstländer. Det har dock saknats kunskap om hur testet fungerar i primärvården.

Resultaten visar att närmare 50 procent fler fall av TB upptäcktes bland de hiv-smittade med hjälp av den nya metoden än med direktmikroskopi på upphostningsprov. Det innebär att GeneXpert kunde lokalisera ungefär två tredjedelar av de personer som även bar på tuberkulos.

Även utvecklat poängskala för urval

Bland personerna i den tredjedel som fortfarande missades var sjukdomsbilden mindre allvarlig, vilket innebär att en senare start av TB-behandling inte medförde någon ökad dödsrisk under uppföljningstiden på sex månader. Men fortsatt uppmärksamhet på tuberkulos är nödvändig i denna grupp, skriver Taye T Balcha.

I avhandlingen har han även utvecklat en metod som kan användas för att avgöra vilka hiv-smittade som behöver genomgå upphostningsprov och fortsatta tester för TB.* Denna första sortering sker med en nyskapad poängskala som bygger på enkla observationer hos patienter med och utan TB.

*Tillsammans med Sten Skogmar, doktorand vid Lunds universitet.

Text: BJÖRN MARTINSSON
Foto: Privat
Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, 30 mars 2015