Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering

2012-08-02

Sofia Hagels avhandling om vad teambaserad rehabilitering betyder för patienter med olika reumatiska sjukdomar kommer den 14 september 2012 att stå i fokus för disputationen, tillfället då en författare av en doktorsavhandling har att försvara densamma i syfte att kunna erhålla en doktorsexamen.Sofia Hagel

I avhandlingen skriver Sofia Hagel i sammanfattningen att teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering ökar både välbefinnandet och konditionen hos patienterna.

De som mest förbättrade sin hälsorelaterade livskvalitet var kvinnor som vid rehabiliteringsperiodens början hade mer ont, var tröttare och mådde sämre än andra grupper av patienter.

– Min avhandling berör tre olika områden: utfallet nationellt och internationellt av teamrehabilitering, undersökning av hur vi utvärderar sådant arbete samt hur mycket vård personer med ledgångsreumatism i Skåne konsumerade under förra årtiondet.

Vad som framkommer i avhandlingen är att sjukvårdskonsumtionen under de senaste tio åren har minskat bland personer med ledgångsreumatism. Menar du att det är en följd av bättre rehabiliteringsarbete för den här gruppen?

– Nej, det menar jag inte. Utan det tror jag är en följd av den förbättrade medicinska behandlingen, dvs att den inflammatoriska aktiviteten som leder till ledsvullnad, smärta, trötthet, eventuell ledförstörelse, funktionsbortfall och annan problematik kan kontrolleras mycket bättre idag.

Med rehabilitering menas alla åtgärder som sätts in av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art vilka syftar till att hjälpa den sjuke att återfå bästa möjliga förmåga och funktion igen. När rehabiliteringen är teambaserad är mer än två personer med olika kompetenser inblandade.

– Vid teamrehabilitering inom reumatologin kan läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator ingå i teamet, säger Sofia Hagel. Även ortoped, ortopedtekniker, psykolog och dietist kan medverka.

För patienter med kronisk reumatologisk ledsjukdom har just ett teambaserat rehabiliteringsarbete en god effekt, menar Sofia Hagel som i sin avhandling utreder saken närmare. Hennes doktorsavhandling är den allra första i sitt slag inom det europeiska samarbetsprojekt kring teamarbete inom reumatikervården som går under namnet STAR-ETIC.

– Så vitt jag vet så är avhandlingen också den allra första i Sverige som handlar om teamrehabilitering vid inflammatorisk ledsjukdom, avslutar Sofia Hagel.

Text : Anna-Mi Wendel

Foto: Kerstin Olsson

Nyhet från LUMSI, Lund University Musculoskeletal Science Institute, 12 juli 2012