Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ungas sexliv vid utlandsvistelser under lupp

2018-06-04

Trots kunskap om att spridningen av könssjukdomar i Sverige delvis härrör från utlandsresor saknas det nästan helt forskning om resenärernas sexvanor och riskbeteende. I en ny avhandling från Lunds universitet undersöks frågan med fokus på unga vuxna.

Foto: istock.com/anyaberkut

Sexuellt överförbara smittor, som till exempel gonorré och klamydia, har i Sverige blivit vanligare över tid. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar dessutom att båda infektionerna har ökat bland unga utlandsresenärer under det senaste decenniet.

Parallellt har både sex- och resvanor förändrats. Unga vuxna har numera oftare tillfälliga partner och fler partner än tidigare. Genom det ökande utlandsresandet, bland annat till följd av lågprisflyget, kan yngre resenärer betraktas som en egen riskgrupp. Vetenskapliga studier i ämnet saknas dock nästan helt.

– Ungas sexliv i samband med resor omges av hörsägen, fördomar och olika förutfattade meningar. Sex på utlandsresor har till och med blivit en egen genre inom film och litteratur, säger Mats Sundbeck, barnmorska och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Oro efter tillfälliga kontakter utomlands

Mats Sundbeck har lång yrkeserfarenhet från ungdomsmottagningar och har även varit ansvarig för ”Program sexuell hälsa” i Malmö stad. I sitt dagliga arbete har han genom åren träffat unga som kommit hem oroliga efter tillfälliga kontakter under utlandsvistelser. Så föddes idén till forskningen.

En viktig slutsats i avhandlingen är dock att det är en ganska liten grupp som tar risker vid utlandsresor. Resultaten bygger bland annat på en större enkät och den i den var det ungefär fem procent som uppgav att de vid sin senaste utlandsresa hade minst ett oskyddat samlag med en tillfällig partner.

Den typiska risktagaren är enligt Mats Sundbecks forskning en yngre resenär i åldern 18-24 år, som dricker mer än genomsnittet och i vissa mer sällsynta fall brukar narkotika. Personen befinner sig på långtidsresa, och är oftare en man än en kvinna.

– Risktagarna utmärkte sig genom en ökad benägenhet att ha en eller flera tillfälliga partner utan att använda kondom under sina utlandsresor. Det visade sig också att kvinnor på utlandsresa oftare hade sex utan kondom i jämförelse med männen, berättar Mats Sundbeck.

Efterlyser målinriktade insatser

Mats Sundbeck menar att det är positivt att de flesta verkar inse vikten av ett ansvarsfullt beteende, men ser samtidigt goda skäl att intressera sig mer för de individer som är riskbenägna. Smittsamma infektionssjukdomar riskerar nämligen att få stor spridning om smittbäraren har stora sexuella nätverk på olika platser.

– Mina studier bekräftar och understryker att vi inte kan klumpa ihop alla unga vuxna som reser i en enda grupp. Vi behöver inrikta forskning och åtgärder mot de grupper som tar risker i samband med sex under sina resor.

Konkret skulle det kunna handla om att involvera ungdoms- och vaccinationsmottagningar i riktade satsningar mot utlandsresenärerna, men också att samverka med verksamheter som arbetar mot alkohol och droger. Detta som alternativ till att satsa på mer generella annons- och informationskampanjer. Avhandlingen innehåller dock ingen forskning kring betydelsen av riktade insatser.

Forskningsunderlaget bygger i huvudsak på en enkät till 7 000 kvinnor och män i Skåne i åldern 18-29 år. Knappt hälften besvarade enkäten.

Relaterat material: Ansvarsfullt sexliv när unga reser

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.