Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unga mår sämre och äldre mår bättre

2015-06-18
Unga rapporterar sämre självskattad hälsa, medan äldre skattar sin hälsa bättre. Det visar en longitudinell studie från Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne. Studien presenterades nyligen vid den 19:e Nordic Congress of General Practice i Göteborg.

Studien baseras på underlag från cirka 5500 män och kvinnor mellan 16 och 71 år ur Statistiska Centralbyråns material ”Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF)”. Individerna intervjuades i sina hem vart åttonde år, totalt fyra gånger: 1980/81, 1988/89, 1996/97 och 2004/05. De har bland annat fått svara på frågan ”Hur skattar du ditt allmänna hälsotillstånd”? Förändringar i självskattad hälsa studerades i olika åldersgrupper och födelsekohorter, då man samtidigt tog hänsyn till (eller justerade för) andra socioekonomiska och livsstilsrelaterade faktorer, exempelvis utbildning, civilstånd, och fysisk aktivitet.

Generellt skattade individerna sin hälsa sämre med ökande ålder. Men resultaten visade en oroväckande trend med försämrad självskattad hälsa hos yngre individer framför allt åldern 16-23 år mellan 1980 och 2005. Trenden var mer uttalad hos kvinnor än hos män. Kvinnor skattade generellt skattade sin hälsa sämre än män. Samtidigt skattade de äldre individerna sin hälsa bättre 2005 än 1980.

– Att unga upplever sin hälsa som sämre skulle kunna bero på ökad psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som t.ex. ökad ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist. Andra faktorer som kan spela in är försämrade levnadsvanor, t.ex. ökad frekvens av övervikt och allt mer stillasittande, säger Susanna Calling, forskare vid Centrum för primärvårdforskning och specialistläkare i allmänmedicin inom primärvården i Region Skåne.

Text: KATRIN STÅHL

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 17 juni 2015