Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tydligare kommunikation i primärvården kan förbättra canceröverlevnad

2017-11-30

Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, visar att små förändringar i hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöket kan bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.

Professor Birgit Rasmussen

I studien har forskare vid bland annat Lunds universitet, Karolinska Institutet och Umeå universitet intervjuat 155 personer mellan 35-86 år inom sex månader efter att de diagnosticerats med lung- eller tjocktarmscancer. Patienterna ombads berätta om hela händelseförloppet från och med att de först upptäckte tecken på hälsoproblem, till vad som ledde fram till att uppsöka en läkare och få diagnos. Övergripande har studien skett under ledning från Oxford University och den svenska delen av har letts av Birgit Rasmussen, professor i palliativ vård vid Lunds universitet och Skånevård Kryh.

Många personer med symtom som kan föranleda misstanke om cancer tvekar när det är dags att uppsöka primärvården, och särskilt när symtomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. Eftersom överlevnad vid lung- och tjocktarmscancer mellan 1995 och 2007 var konstant högre i Sverige än i Danmark och England, speciellt under första året efter diagnos jämförde forskarna patienternas berättelser från Danmark, England och Sverige om deras väg till diagnosen.

Tydligare instruktioner i Sverige

– I patientberättelserna finns skillnader mellan de tre länderna vad gäller primärvårdsläkarnas tydlighet och kommunikation. Patienter från Sverige beskrev i större utsträckning att de fått tydliga handlingsplaner med instruktioner om och när de ska återkomma i fall symtomen kvarstod eller försämrades. Detta i kontrast till patienterna i England och Danmark vilka ofta beskrev att de inte visste varken i fall eller när de skulle återkomma till sin primärvårdsläkare, säger Marlene Malmström, forskaren och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus.

Primärvården är oftast ingången till all specialistvård inklusive cancervården och därmed har distriktssköterskor och distriktsläkare en oerhört viktig roll när de möter patienter. Att upptäcka och diagnosticera cancer tidigt kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Patienterna måste känna sig välkomna att återkomma

– Studiedeltagarnas berättelser visade också på hur betydelsefullt det är för tidig cancerdiagnos att distriktsläkare och distriktssköterskor tydligt kommunicerar och överenskommer med patienten om uppföljning. Det kan handla om information om att ta ny kontakt med primärvården om symptom kvarstår. Patienterna måste känna sig välkomna att återkomma om deras symptom inte går över eller återkommer, utan att känna att de belastar vården, säger Birgit Rasmussen

Denna forskningsstudie är bland de första som undersökt hur patienter, på ett personligt plan, upplever förloppet kring sin cancerdiagnos. Resultaten ger större förståelse kring det som tidigare studier inom så kallad International Cancer Benchmarking Partnership rapporterat, nämligen att ingen enskild faktor kan förklara de skillnader i canceröverlevnad som finns mellan höginkomstländer med allmän hälso-och sjukvård, menar forskarna bakom studien.

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet