Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tillväxthormon – större betydelse vid hjärtsjukdom än man tidigare trott

2017-02-03

Tillväxthormon är förknippat med ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom eller diabetes vid kraftig över- eller underproduktion. En ny avhandling från Lunds universitet visar att det även verkar finnas ett samband när nivåerna av tillväxthormon håller sig inom ett mer normalt spektra.

Tillväxthormon (GH) utsöndras från hypofysen, och förutom att styra kroppens längdtillväxt i barn- och ungdomsåren så reglerar hormonet också energiomsättningen under hela livet.

I avhandlingen har doktoranden Erik Hallengren vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö bland annat följt upp drygt 4 300 Malmöbor från yngre medelåldern och 16 år framåt med start på 1990-talet.

Ett stort antal av stadens invånare medverkade då i den stora befolkningsstudien Malmö Kost Cancer, och det är data därifrån som nu har använts med målet att bedöma om även mindre svängningar och avvikelser i blodets nivåer av tillväxthormon kan ha betydelse för sannolikheten att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Skillnader mellan könen

Blodprov som tagits på fastande mage användes, och resultaten visade då att förhöjda nivåer av tillväxthormon var förknippat med ökad risk för kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt samt ökad risk för tidig död. Resultaten kvarstod även efter att studien justerats för andra riskfaktorer.

De 25 procent som hade högst fastande nivåer hade nästan tre gånger ökad risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de 25 procent som hade lägst nivå. Sambanden var starkare bland män men även tydliga bland kvinnor.

– GH kunde även förbättra precisionen i de kliniska verktyg som läkare använder för att bedöma en patients risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Detta är viktigt då förebyggande åtgärder i så fall kan sättas in redan innan sjukdomen har brutit ut, berättar Erik Hallengren som även är läkare inom internmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Erik Hallengren kartlade också förekomst av genetiska varianter som kan inverka på nivån av tillväxthormon. Två nya och ovanliga mutationer i generna MYO1A och ZNF77 har ringats in för vilka det tidigare inte funnits några kända samband med tillväxthormon. I en något större population som även den hämtats från Malmö Kost Cancer bar 0,8 (MYO1A) respektive 4,8 procent (ZNF77) av personerna på genvarianterna.

Blodfettsänkande medicin studerades

Två andra betydligt vanligare genetiska varianter har också funnits vara kopplade till nivån av tillväxthormon. En av dessa ligger i genen för receptorn för tillväxthormon (GHR) och den andra påverkar även den signaleringen av tillväxthormon.

– Dessa varianter kan komma att vara till stor hjälp för framöver undersöka mekanismerna bakom kopplingen mellan GH och hjärtat. Först måste dock sambanden med varianterna och GH bekräftas i andra studier, kommenterar Erik Hallengren.

I avhandlingsarbetet undersöktes också om det finns en koppling mellan behandling med en blodfettsänkande medicin, fluvastatin, och nivån av tillväxthormon. En grupp om drygt 470 personer behandlades slumpmässigt med antingen fluvastatin eller placebo. Resultaten visade att fluvastatin sannolikt inte påverkar nivåerna av tillväxthormon.

Text: BJÖRN MARTINSSON