Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

2015-05-26
Pildammsdialysen Malmö
Foto: Roger Lundholm

Under 80- och 90-talen ökade antalet dialyspatienter kraftigt, men på senare år har ökningstakten minskat. För att identifiera de patienter som ligger i riskzonen har under de senaste åren betydande framsteg gjorts. Om nedsatt njurfunktion upptäcks i tid minskar risken för att patienten ska behöva dialys i framtiden.

Under de senaste åren har framsteg gjorts både för att upptäcka nedsatt njurfunktion tidigare genom en ny typ av blodprover men också för att identifiera de patienter som behöver specialistsjukvård och de som kan behandlas i primärvården. På Njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus har mycket arbete lagts ner på detta och det har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet.

Vårdprogram som fått mycket uppmärksamhet

En del i framgången har varit ett vårdprogram som är framtaget i samarbete mellan primärvården och njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och som gäller i hela Södra Sjukvårdsregionen. Initiativtagare till vårdprogrammet var dåvarande verksamhetschefer och docenter på Njurmedicin Malmö respektive Lund: Anders Christensson, numera sektionschef på njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus, och Naomi Clyne, numera överläkare på njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Vårdprogrammet består endast utav en A4-sida men innehåller mycket värdefull information. Med hjälp av en tabell som utgår från tre faktorer: ålder, förekomst av äggvita i urinen samt ett blodprov (eGFR) kan en riskbedömning enkelt göras för att se om patienten behöver remitteras till en specialistläkare i njurmedicin. Om det visar sig att patienten behöver remitteras till njurmedicin finns även en lista över vad remissen bör innehålla. Vårdprogrammet är ett av de mest använda inom primärvården.

Primärvården är viktig för tidig upptäckt

Innan vårdprogrammet fanns var det svårare för till exempel läkare i primärvården att veta när de skulle remittera patienter vidare till njurläkare. Anders Christensson, docent och sektionschef vid Njurmedicin på Skånes universitetssjukhus, menar att vårdprogrammet som baserars på forskning vid Skånes universitetssjukhus ska vara enkelt att använda och gå att använda i praktiken direkt.
– Att både primärvård och sjukhusvård använder samma metoder ger en rejäl styrka. Utifrån detta kan vi sedan förbättra det förebyggande arbetet. Ökningen av dialyspatienter har nu minskat, den kraftiga ökningen har kunnat bromsas, berättar Anders Christensson.Anders Christensson

Kan förhindra dialys

Njurarnas funktion kan vara nedsatt utan att det ger några symtom därför är det extra viktigt med bra metoder för tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion. På frågan varför det är viktigt med tidig upptäckt när patienten inte har några symtom svarar Anders Christensson:

– När det väl har gått så långt att patienten får symtom då är njurarnas funktion kraftigt nedsatta. Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion är viktig för då kan vi jobba förebyggande och sätta in åtgärder som förhindrar försämring och undviker dialys samt komplikationer från bland annat hjärta och kärl.

Text: LOUISE INGMAN

Nyhet från Skånes universitetssjukhus 4 maj 2015