Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Synen stabil trots svängande blodsocker

2010-01-27

– Det är en vanlig uppfattning att synförmågan förändras när blodsockret varierar. I vår undersökning fann vi att det inte stämmer, konstaterar Elisabet Agardh.

Hon är professor och överläkare i oftalmologi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och forskare på LUDC (Lunds Universitets Diabetescentrum).

– Det är viktigt att det finns tillförlitliga undersökningar när graden av diabetiska ögonskador och effekterna av deras behandling ska utvärderas och man hör ofta att synförmågan påverkas av den aktuella blodsockerhalten, framför allt om den är hög, motiverar hon sin undersökning som är publicerad i tidskriften Acta Ophthamologica.

Varierande grad av ögonförändringar

53 patienter med diabetes deltog i undersökningen, 19 med typ 1 och 34 med typ 2 diabetes varav en del behandlades med insulin och andra inte. Samtliga patienter undersöktes vid fyra olika tillfällen då såväl deras synförmåga som blodsockervärdet vid undersökningstillfället registrerades. Patienterna hade varierande grad av diabetiska ögonförändringar.

Oberoende av sockernivån

När de registrerade uppgifterna analyserades visade det sig att för 43 patienter var ögats brytningsförmåga helt stabil oavsett blodsockerhalt. Tio patienter hade något större variation när det gäller ögats brytningsförmåga mellan de olika undersökningarna men variationen hade inget samband med höga blodsockervärden eller grad av diabetiska ögonförändringar. Också synskärpan var stabil oberoende av blodsockernivå och ögonskador.

Stora variationer i blodsockret

Deltagarnas blodsockervärden var vid undersökningarna mycket olika, allt från 2,8 till mer än 22,2 mmol/l. Genomsnittet för hela gruppen och de fyra mätningarna var 9,2 mmol/l. Inte heller bland de patienter vars synförmåga hade varit mindre stabil verkade blodsockerhalten spela någon roll.

Med och utan ögonförändringar

– Det stabila resultatet gällde både för patienter utan diabetiska ögonförändringar och för de med milda eller svåra förändringar. Slutsatsen blir att synförmågan knappast påverkas av det aktuella blodsockervärdet, säger Elisabet Agardh.

TORD AJANKI

Diabetesportalen/LUDC

http://diabetesportalen.se/