Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Styrning i vården

2014-12-12

Anders Anell installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

Infektionskliniken på SUS i Malmö
Foto: Roger Lundholm

Hälso- och sjukvården tar i anspråk en stor och växande andel av samhällets samlade resurser och påverkar i hög grad människors liv och välbefinnande. Mot den bakgrunden är det något förvånande att inte fler forskare intresserar sig för styrning i vården, hur man kan se till så att resurserna används där de gör störst nytta.

Hälsoekonomisk forskning vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, är framgångsrik, också i ett internationellt perspektiv. Det är dock i första hand nationalekonomernas förtjänst, som under 1970-talet etablerade den första svenska forskningen i ämnet. Företagsekonomisk forskning om styrning i vården har etablerats under senare tid.

Mina egna forskningsområden har behandlat flera olika frågor och jag har använt olika metoder utifrån vilken typ av frågor som ställts. Ett område är förutsättningar för och erfarenheter av patientinflytande, t.ex. i form av så kallade vårdvalssystem. Ett annat område är utformning och konsekvenser av olika sätt att fördela resurser till sjukhus och vårdcentraler.Ytterligare områden är hur hälsoekonomiska utvärderingar kan bidra till beslutsfattande och hur indikatorer på kvalitet och effektivitet kan användas som underlag för styrning.

De flesta studier har hämtat data från Sverige och svensk sjukvård, ibland i jämförelse med motsvarande data från andra länder. Men jag har också erfarenhet av studier i låg- och medelinkomstländer genom arbete för SIDA, WHO och Världsbanken.

Hälso- och sjukvården har beskrivits som den kanske mest komplexa organisationen man kan tänka sig. Olika länder har prövat olika ansatser för hur verksamheten ska styras. Det finns dock gemensamma nämnare i form av kritik mot den befintliga styrningen och ett närmast konstant sökande efter en styrning som fungerar bättre. I den jakten finns behov av kritiska forskarperspektiv, vilket jag avser bidra med.

Text: ANDERS ANELL

PROFESSOR I FÖRETAGSEKONOMI, SÄRSKILT EKONOMISTYRNING VID LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 november 2014″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.